Inleiding

In dit hoofdstuk staat de financiële positie van de gemeente Hengelo beschreven. De jaarrekening sluit dit jaar met een positief saldo na bestemming van € 13,1 miljoen. In paragraaf 4.1 staat een samenvatting van de grootste afwijkingen die leiden tot dit saldo. In de programmaverantwoording in hoofdstuk 5 leest u vervolgens alle voor- en nadelen van meer dan € 50.000 ten opzichte van de aangepaste begroting 2022.

In paragraaf 4.2 lichten we toe hoe we met structurele effecten vanuit deze jaarrekening omgaan en in paragraaf 4.3 staat het bestemmingsvoorstel. Dit is een voorstel hoe het voordelige saldo in 2023 bestemd wordt.

De laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk (4.4 en 4.5) gaan in op hoe het weerstandsvermogen, de algemene reserve en de overige reserves zich hebben ontwikkeld in 2022.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd