4.5. Ontwikkeling Overige Reserves

Met de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen is besloten de evaluatie van de reserves in te passen in de jaarlijkse planning & control cyclus. Dit is verder vastgelegd in de Financiële verordening 2018 (2196498).

In het jaarverslag 2017 zijn de reserves nog kritisch doorgelicht. Daarbij is aangegeven dat alleen voor de reserve bodemsanering nog een bestedingsplan moest worden opgesteld welke naar verwachting in het tweede kwartaal 2019 opgeleverd zou worden. Besteding van de reserve bodemsanering vindt nog steeds plaats op grond van het bestedingsplan dat in 2015 is opgesteld. Dit plan is niet actueel, maar geeft nog steeds de goede richting aan omdat de basis wordt gevormd door de afspraken uit het Convenant bodem en ondergrond (2016-2020). Uitstel van het nieuwe bestedingsplan heeft geen afbreukrisico opgeleverd, daarom is prioriteit gegeven aan andere werkzaamheden. In het tweede kwartaal van 2020 wordt een nieuw bestedingsplan ter vaststelling aan de raad aangeboden.

In 2019 is een voorziening gevormd voor de samenwerking Schoolbesturen Primair Onderwijs. Deze voorziening is gevormd vanuit een eenmalige storting uit de Reserve Onderwijshuisvesting, waarna de Raad besloten heeft om de reserve onderwijshuisvesting per ultimo 2019 op te heffen. Het resterende saldo van de Reserve Onderwijshuisvesting ultimo 2019 is conform besluitvorming toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Voor een omschrijving van de aard en reden voor de aangehouden reserves wordt verwezen naar Paragraaf 7.3. Toelichting op de balans per 31 december 2019 (Eigen Vermogen & Toelichting reserves).

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd