Ontwikkeling Overige Reserves

De evaluatie van de reserves is, op basis van de Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo, verankerd in de Planning & Control cyclus. Dat betekent dat we jaarlijks bij de Jaarstukken onder andere beoordelen of de (bestemmings-)reserves nog nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn ingesteld. Indien dat niet het geval is, stellen we voor de (bestemmings-)reserve(s) op te heffen. Dit wordt dan als beslispunt opgenomen in het raadsadvies. Daarnaast is op 9 februari 2022 de 'Notitie evaluatie bestemmingsreserves 2021' door de Raad goedgekeurd. Deze zouden we, zoals toegezegd in de Kadernota 2022-2025, nog eenmalig separaat uitvoeren. Met de vaststelling van deze evaluatie zijn er mutaties doorgevoerd in enkele bestemmingsreserves.

Voor een omschrijving van de aard en reden voor de aangehouden reserves wordt verwezen naar Paragraaf 7.3. Toelichting op de balans per 31 december 2022 (Eigen Vermogen & Toelichting reserves).

Per ultimo 2022 stellen we voor geen reserves op te heffen.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd