4.1. Saldo jaarrekening

De jaarrekening, zoals deze in hoofdstuk 7 is opgenomen, sluit met een totaal saldo van baten en lasten van € 8.148.720 voordelig. Na de verwerking van de laatst vastgestelde begrotingswijziging 2019 was sprake van een verwacht batig saldo van ruim € 1.700.000. Een te verklaren afwijking daarom van afgerond € 6.450.000. Hieronder wordt ingegaan op de meest opvallende afwijkingen.

Een meer uitgebreide toelichting op ook de kleinere verschillen vindt u in hoofdstuk 5.2 - Toelichting op de beleidsprogramma's.

Meest opvallende afwijkingen:
(V = voordeel en N = nadeel)

Prog

Analyse afwijking

Verschil

I/S

4

Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs

Sinds augustus 2019 is er een nieuwe VO school in Hengelo (SVPO Hengelo). Hiervoor wordt huisvesting gehuurd van Saxion op het scholeneiland. De gemeente draagt bij in de verbouwings-/aanpassingskosten van het gebouw; een totale bijdrage van €470.000 verdeeld over drie jaren. Het eerste jaar (2019) is de bijdrage €232.000. Deze bijdrage komt beschikbaar op het moment dat er overeenstemming is over de verbouwing c.q. het bouwplan. Deze overeenstemming is er in 2019 nog niet. Uw raad heeft daarom besloten het volledige budget voor 2019 van € 232.000 over te hevelen naar 2020. Het resterende verschil van € 29.000 nadelig wordt met name veroorzaakt door de toerekening van loonkosten.

V

203

I

Achterstandenbeleid

De subsidie voorschool aan Spring! Peuterspeelscholen over 2018 is in 2019 € 165.000 lager vastgesteld omdat het aantal daadwerkelijk bezette peuterplekken in 2018 lager was dan aangevraagd.

V

218

I

5

Schouwburg Hengelo

Vanaf 2018 zijn structureel middelen geraamd voor het onderhoud van het pand van de schouwburg. Deze middelen mogen echter pas worden gebruikt op het moment dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan, waaronder overdracht van het pand aan de gemeente (conform raadsbesluit). Omdat overdracht ook in 2019 niet is gerealiseerd wordt bij de resultaatbestemming 2019 voorgesteld om de in 2019 ook niet bestede middelen van geïndexeerd € 418.000 te storten in de bestemmingsreserve. Het resterende verschil van € 3.000 nadelig wordt veroorzaakt door de toerekening van loonkosten.

V

415

I

6

Sociaal Werk (in de wijk)

In 2019 heeft de focus op planvorming gelegen en zijn weinig middelen uitgegeven. Het restantbudget ad € 396.000 voor de Denktank Innovatie Jeugd en Wmo wordt via een voorstel budgetoverheveling toegevoegd aan het budget 2020. Daarnaast hadden we een bedrag geraamd voor het vervolg en de doorontwikkeling van het concept ontmoeten plus, welke vanwege onvoldoende inhoudelijke en financiële effecten niet is doorgegaan. Tegelijkertijd hoefden we minder vaak ambulante hulp voor personen met verward gedrag in te zetten dan verwacht. Daarnaast is sprake van een aantal overige kleinere mutaties.

V

590

I

Inkomensvoorziening

Ten tijde van de 2e beleidsrapportage was de bijstelling budgetten gebundelde uitkeringen (BUIG) nog niet bekend. Dit resulteert in een voordeel op de baten van € 318.000. In 2019 is er per saldo voor een bedrag van circa € 126.000 meer dan geraamd aan bijstand teruggevorderd. Onderdeel hiervan is de geactualiseerde voorziening dubieuze debiteuren. Daarnaast zien wij over 2019 een daling in de uitgaven van de bijstandsgerechtigden (voordeel € 204.000) waar wel een extra uitgave aan de loonkostensubsidies tegenover staat (nadeel € 155.000). Hoewel we aanvankelijk een lager bedrag hadden begroot voor loonkostensubsidies, is dit maatschappelijk een positieve ontwikkeling. Loonkostensubsidie zetten we namelijk in om mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen bij reguliere werkgevers aan de slag te laten gaan. Hiermee wordt ook bespaard op de uitkeringslasten.

V

493

I

Arbeidsparticipatie

Zowel op de participatiewet trajecten (€ 140.000) als inburgering (€ 191.000) hebben we een voordeel. Bij de participatiewet kunnen we dit verklaren door overheveling van het budget Perspectiefjaar werkloze jongeren, als gevolg van een latere start van deze pilot. Bij inburgering zijn er in 2019 extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld om de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel te vergemakkelijken en om een Pilot Veranderopgave Inburgering te starten. In 2019 is de globale opgave uitgewerkt. Echter op onderdelen wordt gewacht op handreikingen van het ministerie alvorens gestart kan worden met de concrete uitwerking. Daarom zijn deze rijksmiddelen nog niet (volledig) besteed en worden meegenomen in de budgetoverheveling naar 2020. De middelen voor de Pilot Veranderopgave Inburgering zijn eveneens nog niet besteed.

V

331

I

Ondersteuningsbehoefte Wmo

De overschrijding wordt veroorzaakt doordat we de herindicaties van de oude naar de nieuwe zorgvormen eerder/ sneller hebben uitgevoerd, dan waar we in de begroting rekening mee hadden gehouden (zie onderschrijding Maatwerkvoorzieningen ZIN Wmo).

N

639

I

Eigen bijdrage Wmo

Eind 2019 kwam aan het licht dat de vervoerder nog voor € 105.000 aan eigen bijdrages moest verrekenen over 2018. Dit is intussen gedaan. Ook zijn de eigen bijdrages 2019 nu afzonderlijk verrekend wat leidt tot een structueel voordeel ad € 140.000. Tenslotte is nog voor zo'n € 126.000 aan eigen bijdragen uit oude jaren binnen gekomen, waarin niet was voorzien.

V

371

I/S

Maatwerkvoorziening ZIN Wmo

Het voordeel wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat we de herindicaties van de oude naar de nieuwe zorgvormen eerder/ sneller hebben uitgevoerd, dan waar we in de begroting rekening mee hadden gehouden. Dit voordeel is incidenteel, want bij de 2e Beleidsrapportage hadden we deze zorgvormen bijgeraamd op basis van onze verplichtingenadministratie. Echter rapporteerden we destijds ook dat we toen kampten met administratieve achterstanden. Achteraf kunnen we stellen dat we de Wmo uitgaven in de oorspronkelijke begroting vrij nauwkeurig geraamd hadden en daarmee dan ook het effect van de interventiemaatregel "Normenkader" evenals de effecten van de invoering van het abonnementstarief.

V

1.481

I

Ondersteuningsbehoefte (Jeugd)

De overschrijding wordt veroorzaakt doordat we de herindicaties van de oude naar de nieuwe zorgvormen eerder/ sneller hebben uitgevoerd, dan waar we in de begroting rekening mee hadden gehouden (zie onderschrijding Maatwerkvoorzieningen ZIN Jeugd).

N

527

I

Modules maatwerkdienstverlening (Jeugd)

Met ingang van 2019 kennen we een nieuw product: diagnostiek. Dit product blijkt structureel minder gezet te worden dan we op voorhand verwacht hadden.

V

496

S

Beschikbaarheidsvoorzieningen (Jeugd)

Met ingang van 2019 wordt deze zorg separaat via een subsidierelatie ingekocht. Inmiddels hebben de deelnemende aanbieders managementinformatie aangeleverd, welke door de Twentse gemeenten is gecontroleerd. Op grond van deze informatie blijken structureel veel minder cliënten gebruik te maken van de weinig voorkomende, hoog specialistische jeugdzorg dan vooraf was ingeschat, met als gevolg dat dit middels een terugvordering van de subsidie afgerekend wordt. Dit is een regionaal beeld bij alle Twentse gemeenten en de aanbieders. Onduidelijk blijft echter waardoor het komt dat alle partijen verwacht hadden dat meer cliënten voor deze zorg in aanmerking zouden komen.

V

848

S

Individuele voorzieningen ZIN (Jeugd)

Dit voordeel is ontstaan door de stelpost interventieprogramma waarmee we goed op koers lopen en alle oude zorgvormen. Het voordeel op de 'oude zorgvormen' ZIN wordt veroorzaakt doordat we de herindicaties van de oude naar de nieuwe zorgvormen eerder/ sneller hebben uitgevoerd, dan waar we in de begroting rekening mee hadden gehouden (zie ook Ondersteuningsbehoefte (Jeugd)).

V

1.414

I

Geëscaleerde zorg 18+

Net als in 2018 heeft de centrumgemeente Enschede meer rijksinkomsten Beschermd Wonen ontvangen, dan dat ze (in verband met wachtlijstproblematiek) kon uitgeven aan de uitvoering van deze taak. Er is wederom besloten om incidenteel de reserve Beschermd Wonen af te romen en uit te keren aan de deelnemende gemeenten.

V

1.728

I

Modules maatregelhulp (Jeugd)

Vanwege administratieve achterstanden hadden we ten tijde van de 2e Beleidsrapportage een onvolledig beeld van het aantal geïndiceerde cliënten in de Jeugdbescherming en -reclassering. Hierdoor hebben we, achteraf gezien, ten onrechte het budget destijds neerwaarts bijgesteld. Enkele cliënten Jeugdzorg+ zijn (nog) geplaatst bij een niet-gecontracteerde aanbieder en vallen daarmee buiten de subsidierelaties. Omdat we in de begroting enkel rekening hadden gehouden met de gesloten subsidiecontracten heeft dit geleid tot een overschrijding.

N

640

S

7

Afval

Aangezien de afvalbegroting in zijn geheel een gesloten circuit is kent het uiteindelijk een jaarresultaat van € 0.
We zien dat met name de meevallende inzamel- en verwerkingskosten voor fijn restafval zorgen voor minder uitgaven. De kosten voor inzameling, transport en verwerking van Kunststof verpakkingsmateriaal liggen hoger dan geraamd. Aan de inkomstenkant valt op dat de opbrengsten van afvalstoffenheffing lager zijn dan de verwachting. Ook dit is een direct gevolg van minder aangeboden hoeveelheden restafval. Door de DIFTAR systematiek betaalt de inwoner immers minder afvalstoffenheffing bij minder afval. Dit zorgt daarmee wel voor teruglopende inkomsten aan heffing. Tenslotte wordt nog opgemerkt dat het bedrag aan toegekende kwijtschelding hoger is uitgevallen.
De onttrekking uit de afvalvoorziening wordt in de afvalbegroting als sluitstuk begroot om kostendekkendheid en het gesloten circuit te waarborgen. Doordat nu uiteindelijk blijkt dat de inkomsten lager zijn, maar de uitgaven nog gunstiger uitpakken is er een lagere onttrekking (€ 35.000) nodig uit de afvalvoorziening.

I

Warmtenet

De kosten voor het warmtenet bestaan uit een drietal elementen. Allereerst de eigen kosten die deels samenhangen met de afwikkeling en overdracht van het warmtenet. Daarnaast is er een deel van de leidingen bij de Brouwerij opnieuw aangelegd. . De belangrijkste oorzaak van deze overschrijding is de toevoeging van € 621.000,- aan de nog te betalen kosten, ter aanvulling op de bestaande voorziening. Overigens is in de vorige jaarrekening de voorziening met nagenoeg hetzelfde bedrag verlaagd

N

786

I

8

Bestemmingsplannen

Er is in 2019 veel aandacht besteed aan de voorbereidingen die nodig zijn om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Daardoor is minder ambtelijke inzet gepleegd op bijvoorbeeld de toetsing en actualisering van bestemmingsplannen. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar programma 9. Ook was er minder inzet dan geraamd benodigd om mee te werken aan bestemmingsplanwijzigingen op verzoek van derden zoals projectontwikkelaars.

V

446

I

Grondexploitatie

De grondexploitatie is voor de algemene middelen in principe budgettair neutraal, maar laat op dit programma een voordeel zien. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitatie en zien we dus terug bij programma 9. Het voordeel wordt veroorzaakt doordat de nog niet in exploitatie genomen gronden opnieuw zijn getaxeerd. Dit valt 1,9 mln gunstiger uit. De grondexploitatie voor XL Businesspark is 9,0 mln positiever dan de eerdere raming. Op basis van de verdeling onder de deelnemende gemeenten is 23% hiervan (2,07 mln) voor rekening van de Gemeente Hengelo. Het verkooptempo van de overige bedrijventerreinen is naar beneden bijgesteld. We verwachten daarmee dat het langer duurt om de kavels te verkopen. Dit zorgt voor meer rentelasten en daarmee een verslechtering van de overige bedrijventerreinen van 1,3 mln.

V

2.556

I

Vastgoed

De effecten vanuit het vastgoedbedrijf is voor de algemene middelen in principe budgettair neutraal, maar laat op dit programma een nadeel zien. Dit nadeel wordt gecompenseerd door onttrekking aan de reserve vastgoedbedrijf en zien we dus terug bij programma 9. De kosten die samenhangen met de (voorgenomen) verkoop van een aantal af te stoten panden zijn niet geraamd, dit betreft bijvoorbeeld Bataafsekamp en Paul Krugerstraat. Daarnaast zijn er voor de renovatie van de panden die in gebruik zijn bij Cerberus en Innocent nog de laatste renovatiekosten gemaakt. Aan overige kosten is meer uitgegeven onder meer als gevolg van de werkzaamheden voor de aanbestedingsprocedure van het onderhoud van de panden, maatwerkadviezen voor duurzaamheid en het afstoten van enkele panden.

N

493

I

Erfpacht

We hebben meer opbrengsten gerealiseerd, voornamelijk door nieuw aangegane erfpachten, die bij opstellen van de begroting 2019 nog niet bekend waren. Het erfpachtresultaat wordt gedoteerd in de reserve grondexploitatie.

V

233

I

9

College van burgemeesters en wethouders

Eind 2019 zijn de pensioenvoorzieningen van de (ex) wethouders opnieuw berekend. De huidige lage rente zorgt ervoor dat er aanzienlijk meer moet worden bijgestort dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

N

683

I

Dienstverlening

Omdat in 2019 de volledige gemeentelijke organisatie gehuisvest was in het pand aan de Hazenweg is er aan belasting, energie en onderhoud minder uitgegeven dan geraamd. Voor de digitalisering van het gemeentelijk bouwarchief is 2 jaar (2019-2020) jaarlijks € 250.000,- extra beschikbaar. Dit proces is moeizaam van start gegaan wat er voor heeft gezorgd dat een groot deel van het budget van 2019 (circa 2 ton) niet is gebruikt. Hiervoor is inmiddels een verzoek tot budgetoverheveling gedaan. Naast al deze meevallers in de kostensfeer is er ook nog sprake geweest van extra inkomsten ad €273.000, vanuit de dienstverlening ICT aan Oldenzaal en de SWB.

V

709

I

Gemeentefondsuitkering

De mutaties uit de decembercirculaire 2019 van het gemeentefonds konden niet worden verwerkt in de begroting 2019 in verband met de te late beschikbaarheid van deze circulaire. In de raadsbrief over deze decembercirulaire (zaaknummer 3002999) bent u uitgebreid geïnformeerd over de afzonderlijke mutaties. Voor 2019 is de gemeentefondsuitkering circa 1,4 miljoen (incidenteel) hoger. Voor ongeveer de helft wordt dit veroorzaakt door extra middelen voor het klimaat en de kerkenvisies. De andere helft is met name het gevolg van de aanpassing van de aantallen van de verschillende verdeelmaatstaven en het beschikbaar stellen van de verdeelreserve door het Rijk.

V

1.396

I

Begrotingstechnische correcties

Dit nadeel wordt door diverse wijzigingen veroorzaakt. Hieronder de voornaamste drie wijzigingen:
Efficiencytaakstellingen
De verhuizing van de ambtenaren naar de binnenstad heeft in februari 2020 plaatsgevonden, waardoor de efficiencystaakstelling nieuwbouw stadskantoor in 2019 voor ongeveer de helft kon worden geëffectueerd. Het nog niet volledig kunnen invullen van de opgelegde bezuininging betekent voor 2019 een incidenteel nadeel. Voor 2020 is deze taakstelling volledig ingevuld. De invulling van de taakstelling op de ambtelijke organisatie en efficiency van uitvoering taken (Kadernota 2019-2022;19-NB-5), heeft in 2019 langer geduurd dan oorspronkelijk de bedoeling was, maar is ingaande 2020 ook volledig ingevuld.

N

420

I

Saldo urenverantwoording
Het incidenteel nadeel wordt veroorzaakt doordat er minder uren zijn doorbelast naar producten dan begroot. Dit wordt mede veroorzaakt door ziekte.

N

274

I

Boventallig personeel en gedetacheerden
De personeelslasten worden op basis van vastgesteld beleid begroot voor uitsluitend de vastgestelde formatie, waarbij de salarislast wordt bepaald op het schaalbedrag van de voorlaatste periodiek. Voor bovenformatieven wordt op grond daarvan geen bedrag geraamd in de begroting. De werkelijke lasten vormen daarmee per definitie een overschrijding.

N

202

I

Stelposten gemeentefonds

De middelen voor de incidentele stelpost Inburgering taalniveau en veranderopgave zijn niet ingezet (voordeel ruim € 84.000) en zijn betrokken in het budgetoverheveling(svoorstel) van 2019 naar 2020. Er is eenmalig geen beroep gedaan op de structurele stelpost Ambulantisering GGZ (voordeel € 63.000).

V

148

I

Mutaties reserves

Er hebben diverse reservemutaties plaatsgevonden wat per saldo resulteert in een negatief effect van € 3.296.620. Voor een nadere toelichting wordt u verwezen naar de toelichting bij hoofdstuk Taakvelden 0.7. – 0.10 Financiën.

N

3.297

I

Totaal verklaarde verschillen

6.115

Te verklaren verschil (afgerond)

6.450

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd