WNT-verantwoording 2023

De WNT is van toepassing op gemeente Hengelo. Het voor gemeente Hengelo toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000 en betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2023

bedragen x € 1

J. Eshuis

G.J. Eeftink

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2023

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

140.504

106.742

Beloningen betaalbaar op termijn

22.515

17.577

Subtotaal

163.019

124.319

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

223.000

223.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

163.019

124.319

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2022

bedragen x € 1

J. Eshuis

G.J. Eeftink

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

136.407

103.381

Beloningen betaalbaar op termijn

22.451

18.262

Subtotaal

158.858

121.643

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000

216.000

Totale bezoldiging

158.858

121.643

De overige onder hoofdstuk 1 voorgeschreven tabellen zijn niet van toepassing voor de gemeente Hengelo en daarom ook niet opgenomen in de WNT-verantwoording 2023.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Er is in 2023 geen sprake van een uitkering aan topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd