7.3.3 Toelichting op de balans per 31 december 2019

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2019:

Immateriële vaste activa

Boekwaarde 01-01-2019

Invest.

Des-invest.

Bijdr.

Afwaar-dering

Afschrijv-ing

Boekwaarde 31-12-2019

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en saldo van agio en disagio

448

-

-

-

-

25

423

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

9.103

2.484

-

-

1.361

388

9.838

Totaal immateriële vaste activa

9.551

2.484

-

-

1.361

413

10.261

De immateriële vaste activa betreft het disagio op de lening van de Deutsche Bank AG. De lening werd in 2011 verstrekt tegen een koers van 95,583%, een disagio derhalve van € 622.050. Dit disagio wordt, gekoppeld aan de looptijd van de lening afgeschreven met € 25.000 per jaar. De lening loopt af in 2036.

Daarnaast betreft de immateriële activa de bijdragen aan activa in eigendom van derden zoals de Stichting Schouwburg en de bijdrage voor de kunstijsbaan in Enschede.

De Wilhelminaschool is verkocht waardoor er een afwaardering heeft plaats gevonden van € 1,4 miljoen.

Aan de stichting Vrienden van Boei is een eenmalige subsidie van € 1.260.000 toegekend ter dekking van de kosten voor de modernisering, instandhouding en verbetering van de panden t.b.v. de huisvesting van Oyfo op het Hazemeijercomplex. Daarnaast is aan Oyfo een eenmalige subsidie van € 1.500.000 toegekend ter dekking van de museale inrichtingskosten en de verhuiskosten. Van beide investeringsbijdragen is 90% als voorschot uitbetaald in totaal € 2.484.000.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: (zie volgende bladzijde)

Desinvesteringen : betreffen € 0,8 miljoen verkoop gronden.

Bijdragen derden: de bijdragen van derden betreffen voornamelijk onder:

 • Economisch nut: € 1,4 miljoen

  • € 1,0 miljoen Project Coördinatie CEF Haven

  • € 0,4 miljoen Project Opwaardering Haveninfrastructuur

 • Maatschappelijk nut: € 1,9 miljoen, met name:

  • € 0,9 miljoen Project Uitvoering F35 en Veldbeek Watertorenlaan/Parallelweg LS

  • € 0,4 miljoen Project Industrieplein/Skatepark

  • € 0,2 miljoen Project F35 door Watertorenpark

  • € 0,2 miljoen Project F35 Uitvoering oversteekplaats Kuipersdijk

Afwaardering: betreft € 0,1 miljoen ten behoeve van de verkoop pand Wemenstraat.

Overig: betreffen met name interne bijdragen uit voorzieningen.

Afschrijvingen: betreft de reguliere afschrijving (± € 7,4 miljoen).

Op de boekwaarde van materiële vaste activa “Gronden en terreinen met economisch nut” wordt de Voorziening “Voormalige Niet in exploitatie genomen bouwgronden” in mindering gebracht. De kolom Boekwaarde is exclusief de genoemde voorziening, de kolom balanswaarde is inclusief de voorziening NIEGG. De voorziening NIEGG bedraagt ultimo 2018 € 15,6 miljoen.

De voorziening en de balanswaarde zijn in aparte kolommen zichtbaar gemaakt.

Materiële vaste activa

Balanswaarde 31-12-2018

Boekwaarde 31-12-2018

Invest.

Desinvest.

Bijdr.

Afwaar-dering

Overig

Afschrijving

Boekwaarde 31-12-2019

Voorziening NIEGG

Balanswaarde 31-12-2019

M.V.A. met economisch nut:

155.477

171.120

43.746

813

4

131

3.545

6.114

204.260

13.833

190.427

Gronden en terreinen

37.489

53.131

3.469

813

-

-

3.278

-

52.509

13.833

38.676

Woonruimten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bedrijfsgebouwen

94.816

94.816

26.001

-

-

131

267

3.077

117.343

-

117.343

Grond, weg en waterbouwkundige werken

470

470

135

-

-

-

-

21

583

-

583

Vervoermiddelen

105

105

-

-

-

-

-

21

84

-

84

Machines, apparaten en installaties

14.128

14.128

9.974

-

4

-

-

2.166

21.933

-

21.933

Ov. materiële vaste activa

8.470

8.470

4.167

-

-

-

-

830

11.808

-

11.808

M.V.A. met econ. nut door heffingen:

35.277

35.277

4.011

-

1.972

-

2.100

678

34.539

-

34.539

Gronden en terreinen

147

147

-

-

-

-

-

-

147

147

Woonruimten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bedrijfsgebouwen

486

486

-

-

-

-

-

14

472

-

472

Grond, weg en water- bouwkundige werken

33.562

33.562

3.876

-

1.972

-

1.965

516

32.986

-

32.986

Vervoermiddelen

11

11

-

-

-

-

2

8

-

8

Machines, apparaten en installaties

1.025

1.025

135

-

-

-

135

139

886

-

886

Ov. materiële vaste activa

46

46

-

-

-

-

-

7

39

-

39

M.V.A. met econ. nut in erfpacht:

24.183

24.183

580

-

-

-

-

-

24.763

-

24.763

M.V.A. met maatschappelijk nut:

26.349

26.349

9.645

-

1.935

-

3.638

600

29.822

-

29.822

Gronden en terreinen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Woonruimten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bedrijfsgebouwen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grond, weg en water- bouwkundige werken

22.926

22.926

8.380

-

1.913

-

3.638

479

25.276

-

25.276

Vervoermiddelen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Machines, apparaten en installaties

3.325

3.325

616

-

22

-

-

121

3.799

-

3.799

Ov. materiële vaste activa

98

98

649

-

-

-

-

-

747

-

747

Totaal

241.286

256.929

57.983

813

3.910

131

9.283

7.392

293.383

13.833

279.550

Financiële vaste activa

De financiele vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen (zie tabel volgende bladzijde):

De financiële vaste activa bestaat uit kapitaalverstrekkingen en leningen. Deze activa neemt af met € 19 miljoen en bestaat uit de aflossingen en afschrijvingen. In 2019 zijn de waarderingen van de aandelen Verkoop Vennootschap BV als ook de hiervoor ingestelde voorziening afgewaardeerd naar € 0.

De gemeentelijke deelnemingen bestaan met name uit aandelen in:

 • BNG Bank € 436.215

 • Twente Milieu N.V. € 154.285

De kapitaalverstrekking aan de gemeenschappelijke regeling betreffen de inleggelden in de Stadsbank Oost Nederland.

Het bedrag aan uitgezette leningen aan woningbouwcorporaties van € 314 miljoen betreft leningen aan de Hengelose woningcorporatie Welbions. De leningen zijn voor 100% bestemd voor investeringen in de sociale huisvesting en zijn als zodanig “staatssteunproof”. Leningen aan woningbouwcorporaties werden verstrekt tegen de leningsvoorwaarden waartegen de gemeente de lening afsluit, vermeerderd met een opslag van 0,065%.
De leningen worden gedekt door een recht van eerste hypotheek, gevestigd ten gunste van de gemeente. De overwaarde van deze hypotheek is in overeenstemming gebracht met de WSW-norm (200% van de WOZ-waarde van de woningen). De geldleningen aan woningcorporatie Ons Huis van € 20 miljoen zijn overgedragen aan BNG Bank.

Onder leningen aan Deelnemingen zijn de leningen aan Warmtenetwerk Hengelo BV (€ 1,04 miljoen) en Warmtebedrijf Hengelo BV (€ 3,95 miljoen en € 1,04 miljoen) opgenomen. De lening van € 3,95 miljoen wordt in 2020 afgelost. De terugbetaling van 2 achtergestelde leningen van € 1,04 miljoen is afhankelijk van de toekomstige resultaten van de opgerichte BV’s. Bij de achtergestelde lening van € 1,04 miljoen aan Warmtebedrijf Hengelo B.V zal vanaf het boekjaar 2022 een bedrag worden afgelost dat gelijk is aan het verschil tussen het netto resultaat en een bedrag gelijk aan 8% van het zichtbaar eigen vermogen van Warmtebedrijf Hengelo B.V. Bij de achtergestelde lening van € 1,04 miljoen aan Warmtenetwerk Hengelo B.V. zal na afloop van respectievelijk het boekjaar 2032 en boekjaar 2047 een bedrag worden afgelost, indien en voor zover het gemiddeld rendement gerekend over 15 jaar hoger is dan 8,5%.

Het bedrag in de voorziening onder Deelnemingen en Overige langlopende geldleningen is € 2,4 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen op basis van door de raad genomen besluiten en € 1,9 miljoen op basis van eigen beoordeling van de ontvangen jaarstukken en op basis van informatie van de organisatie zelf, de accounthouder of de financiële administratie m.b.t. betalingsgedrag. In 2019 hebben we de systematiek van oninbaar beoordelen aangescherpt. Kritische beoordeling van de vorderingen levert een bijna 0,5 miljoen hogere voorziening op. De samenstelling wordt door de accountant getoetst. De hyotheekverstrekking aan (ex-)ambtenaren is een aflopende regeling. Er wordt wel afgelost. Er kunnen geen nieuwe leningen meer verstrekt worden. Bruto staat nog 4,5 miljoen uit. Onder aftrek van door deelnemers gestorte spaarbedragen vorderen we nog ruim € 4 miljoen.

De overige financiële vaste activa zijn als volgt te specificeren:
Het saldo uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of langer bestaat uit een bijdrage aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) voor het verstrekken van startersleningen. Dit bedrag is opvraagbaar, omdat op dit moment geen nieuwe leningen kunnen worden aangevraagd.

De herrubricering van € 0,5 miljoen heeft betrekking op het restant van de geldleningsovereenkomst inzake het Warmtenet. In 2018 is bedrag abusievelijk opgenomen onder de overlopende activa.

Financiële vaste activa

Balanswaarde 31-12-2018

Boekwaarde 31-12-2018

Herru-bricering

Invest.

Desinvest.

Afwaar-dering

Afschrijving / Aflossing

Boekwaarde 31-12-2019

Voorziening

Balanswaarde 31-12-2019

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

632

632

-

-

-

-

-

632

-

632

- Gemeenschappelijke regelingen

129

129

-

-

-

-

-

129

-

129

Kapitaalverstrekkingen aan:

760

760

-

-

-

-

-

760

-

760

leningen aan:

- Woningbouwcorporaties

350.785

350.785

-

-

-

-

36.361

314.424

-

314.424

- Deelnemingen

6.540

6.540

-501

-

-

-

-

6.039

832

5.207

- Overige langlopende leningen

38.894

40.793

-

-

-

-

1.663

39.130

1.549

37.581

leningen aan:

396.219

398.118

-501

-

-

-

38.024

359.593

2.381

357.212

Uitzettingen:

- Overige uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of langer

1.954

1.954

-

-

-

-

278

1.676

-

1.676

Uitzettingen:

1.954

1.954

-

-

-

-

278

1.676

-

1.676

Totaal financiële vaste activa

398.933

400.832

-501

-

-

-

38.302

362.029

2.381

359.648

Vlottende activa

Voorraden

Voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Voorraad

Boekwaarde 31-12-2018

Herrubricering

Voorziening 31-12-2018

Balanswaarde 31-12-2018

Onderhanden werk, waaronder:

bouwgronden in expoitatie

132.725

-5.666

52.722

74.338

Tussentijdse winstneming

2.944

5.666

-

8.610

Gereed product en handelsgoederen

21

-

-

21

Totaal

135.690

-

52.722

82.969

Voorraad

Vermeerderingen 2019

Verminderingen 2019

Boekwaarde 31-12-2019

Voorziening 31-12-2019

Balans 31-12-2019

Onderhanden werk, waaronder:

bouwgronden in expoitatie

13.676

10.553

130.183

57.264

72.919

Tussentijdse winstneming

973

-

9.583

-

9.583

Gereed product en handelsgoederen

-

4

17

-

17

Totaal

14.649

10.557

139.783

57.264

82.517

De herrubricering ad € 5.666.000 heeft betrekking op de winstnemingen van 2017 en ouder. Ten behoeve van aansluitingen zijn deze winstnemingen naar het onderdeel tussentijdse winstnemingen overgeheveld.

De waardering van de gronden in exploitatie per 31 december 2019 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2020 en de uitkomsten van de door de gemeente uitgevoerde risicoanalyses ter zake. Dit betreft de beste inschatting op dit moment die omgeven is door de nodige risico's, aannames en veronderstellingen die periodiek (jaarlijks) worden herzien.

Deze periodieke herziening kan leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in Exploitatie, de hiermee samenhangende voorziening voor verlieslatende grondexploitaties en de hiermee samenhangende tussentijdse winst voor winstgevende grondexploitaties. De belangrijkste risico's zijn gelegen in de rente, de uitgifte prijzen en de ladder van duurzaamheid.

In regionaal verband worden in het kader van de ladder afspraken gemaakt over de hoeveelheid te realiseren bedrijventerrein en woningbouw. In beide gevallen is de verwachte vraag bijna volledig ingevuld met het huidige aanbod. Er is daarmee nauwelijks ruimte voor nieuwe initiatieven.

Voor een gedetailleerde toelichting op de grondexploitaties, de gehanteerde uitgangspunten alsmede risico's en onzekerheden van grondexploitaties verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid.

Onderhanden werk

31-12-2019

31-12-2018

Gronden in exploitatie

51.500

48.444

Bedrijventerreinen

31.000

34.502

Totaal

82.500

82.946

Nog te maken kosten

122.191

112.517

Nog te verwachten opbrengsten

169.609

158.280

Verwacht exploitatieresultaat

35.081

37.183

Het eindresultaat van de in exploitatie genomen gronden bedraagt -€ 38,8 miljoen op eindwaarde. Dit wil zeggen dat de verliesgevende exploitaties € 38,8 miljoen meer middelen uit de Reserve Grondbedrijf vragen dan de winstgevende exploitaties aan de reserve toevoegen.

Uit winstgevende exploitaties vloeit € 27,4 miljoen naar de Reserve en de verliesgevende complexen vragen € 66,4 miljoen. Deze bedragen zijn de totale eindwaarden van de complexen.

Voor de te verwachten verliezen zijn voorzieningen gevormd. Voor de € 66,4 miljoen aan verliezen voor exploitaties in de gemeentelijke administratie is € 57,3 miljoen aan voorzieningen getroffen. Dit wil zeggen dat nu € 57,3 miljoen beschikbaar is om € 66,4 miljoen aan verliezen in de toekomst te kunnen betalen. Het verschil wordt in de loop van de tijd overbrugd door rente bijschrijvingen.

Wetgeving 10-jaars termijn

De volgende gemeentelijke grondexploitaties hebben een looptijd langer dan tien jaar. In de grondexploitaties is geen opbrengstenindexering gerekend na tien jaar. Dit is een risico beperkende maatregel.

De volgende vier gemeentelijk grondexploitaties hebben een looptijd langer dan tien jaar:

 • In Dalmeden verkopen we voornamelijk grotere kavels. Het is de verwachting dat er na de gestelde tienjaarstermijn nog steeds vraag is naar deze kavels;

 • Hart van Zuid is opgedeeld in diverse deelprojecten. De meeste grondexploitaties vallen ruim binnen de tienjaarstermijn. Uitzondering hierop vormt het WTC Businessdistrict waarin de laatste investeringen (woonrijp maken) geraamd zijn in 2034. Het WTC Businessdistrict is een compacte kantorenlocatie waarvoor de lange looptijd op zich een risico beperkende maatregel is.

 • In Oosterveld en Campus vielen de verkopen tegen. Uit voorzichtigheid is de planning voor de uitgifte daarom naar achteren bijgesteld . Daarmee wordt de tienjaarstermijn overschreden.

Daarnaast neemt de gemeente deel in de volgende twee projecten met een looptijd langer dan tienjaar:

 • Businesspark XL heeft een looptijd tot en met 2034. Er is op dit moment veel vraag naar deze kavels. Verwacht wordt dat er ook na de gestelde tien jaar voldoende vraag is voor deze kavels;

 • De Hemmelhorst is sterk uit gefaseerd omdat er niet veel vraag naar grote, agrarische kavels voor wijkers is. Het verlengen van de looptijd is daarmee een risico beperkende maatregel.

Complex en omschrijving

Boekwaarde 31-12-2018

Vermeerde-ringen

Verminde-ringen

Boekwaarde herziening 31-12-2019

Boekwaarde balans

Geraamde kosten

Geraamde opbrengsten

Verwacht eindresultaat

104 Lange Wemen

-87

1.407

200

1.120

1.120

1.539

325

2.403

06 't Rot

6.757

821

191

7.388

7.388

1.050

4.229

4.811

101 Broek Noord

9.710

499

-

10.209

10.209

2.490

7.819

5.653

102 Broek Oost

3.399

147

353

3.193

3.193

1.149

3.161

1.336

28 Marskant

101

2.438

-

2.539

2.539

1.321

1.845

2.326

44 Veldwijk Noord

-2.241

227

110

-2.124

-2.124

1.525

670

-1.392

52 Dalmeden

32.879

2.358

5.178

30.059

30.059

10.597

56.665

-19.632

54 Medaillon

-2.167

329

-

-1.838

-1.838

173

-

-1.736

701 Lansinkveld Noord

10.370

241

214

10.397

10.397

2.285

7.524

6.042

702 Langeler Erve

2.612

142

754

2.001

2.001

622

-

2.940

703 Hoofdinfrastructuur

257

327

-

585

585

3.671

833

3.583

704 Deelplan 10

4.083

107

87

4.103

4.103

2.718

2.081

5.117

711 Fase 2a Industrieplein eo

7.547

296

386

7.457

7.457

4.314

6.588

7.308

712 Vereenigingsgebouw

-1.046

4

17

-1.059

-1.059

950

570

-804

713 Noordelijke laan HvZ

-1.452

200

4

-1.256

-1.256

440

-104

-780

714 Woonstad Noord

2.438

80

167

2.351

2.351

3.465

6.671

-911

715 Zuidelijk Laan HvZ

1.379

2.055

835

2.600

2.600

2.712

2.614

3.343

790 Verspreide gronden Hart van Zuid

2.013

173

134

2.052

2.052

558

670

2.102

Voorraden - Woningbouw in exploitatie

76.552

11.853

8.628

79.776

79.776

41.578

102.164

21.709

790 Verspreide gronden Hart van Zuid

51

Voorraden - Nog te betalen "onderhanden werk"

51

Woningbouw in exploitatie

76.552

11.853

8.628

79.776

79.828

41.578

102.164

21.709

16 Gezondheidspark

14.983

385

1.621

13.747

13.747

771

8.787

7.178

92 Veldkamptunnel

-

-

-

-

-

-

-

-

35 Oosterveld

15.971

420

230

16.161

16.161

1.515

13.449

7.009

94 Twentekanaal Zuid 4

-

-

-

-

-

-

-

-

96 Westermaat Campus

17.980

463

3

18.439

18.439

640

11.507

9.895

103 Watertorenpark

-201

11

-

-191

-191

61

-

-134

716 Kanaalzone

1.722

517

70

2.169

2.169

237

3.327

-970

Voorraden - Bedrijvencomplexen in exploitatie

50.455

1.795

1.924

50.326

50.326

3.224

37.071

22.978

Subtotaal Onderhanden werk woningbouw en bedrijven

127.007

13.648

10.553

130.103

130.154

Totalen grondexploitaties cf herziening

159.801

17.218

14.644

162.374

162.426

45.052

157.622

58.111

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptiijd van één jaar of minder zijn als volgt verdeeld:

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Boekwaarde 31-12-2019

Voorziening oninbaarheid

Balanswaarde
31-12-2019

Balanswaarde
31-12-2018

Vorderingen op openbare lichamen

12.924

-

12.924

24.336

Rekening courant verhouding met het Rijk

6.819

-

6.819

-

Rekening courant verhouding met niet financiële instellingen

4.199

491

3.708

5.439

Overige vorderingen

10.802

4.600

6.202

7.186

Overige uitzettingen:

- Overige uitzettingen

81

-

81

81

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

34.825

5.091

29.734

37.042

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar zijn met 7,3 miljoen afgenomen. Deze afname bestaat voornamelijk uit een vordering op de belastingdienst betreffende de aangifte BCF en een vordering op de het ministerie van BZK voor 11,4 miljoen. De toename op de rekening-courantverhouding ad € 5,1 miljoen betreft:

Toename:

 • RC verhouding met het Rijk € 6,8 miljoen

 • RC SVN € 0,3 miljoen

Afname:

 • RC GBT € 2,0 miljoen

De overige vorderingen (debiteuren) laten een verlaging zien van 0,6 miljoen en bestaan voornamelijk uit de volgende mutaties:

Afname:

 • Debiteuren algemeen € 0,7 miljoen

 • Bijstandsdebiteuren € 0,5 miljoen

 • Voorziening debiteuren + € 0,6 miljoen

De overige vorderingen bestaan voor € 8,5 miljoen uit bijstandsdebiteuren. Van deze vordering is € 4,6 miljoen aangemerkt als dubieus en hiervoor is een voorziening getroffen.

De gemeente is verplicht om overtollige middelen, boven het drempelbedrag, onder te brengen bij het ministerie van financiën via het zogenaamde schatkistbankieren. Eventuele overtollige middelen mogen niet worden belegd bij andere partijen. Onder voorwaarde mogen wel leningen worden verstrekt aan andere decentrale overheden. Het drempelbedrag bedroeg € 2,3 miljoen euro in 2019. Uit onderstaande tabel blijkt dat de gemeente in 2019 het drempelbedrag niet heeft overschreden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)

Verslagjaar 2019

(1)

Drempelbedrag

2.279

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

1.337

1.633

1.910

1.574

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

942

646

369

705

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

303.839

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

303.839

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

2.279

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

120.339

148.602

175.751

144.767

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

1.337

1.633

1.910

1.574

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen wordt gevormd door de gemeente aangehouden kas en bankrekeningen.

Liquide middelen

31-12-2019

31-12-2018

Banksaldi

1.653

207

Kassaldi

56

70

Liquide middelen

1.709

277

Het saldo van de liquide middelen is toegenomen met € 1,4 miljoen.

In het banksaldi is ook de derdenrekening Rabobank ROZ opgenomen. Alleen de ROZ kan hierover beschikken.

Overlopende activa

De overlopende activa wordt als volgt verdeeld:

Overlopende activa

31-12-2019

31-12-2018

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog de ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen

291

-

- Het rijk

1.400

1.400

- Overige Nederlandse overheidslichamen

2.698

4.733

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

19.050

17.947

Overlopende activa

23.439

24.079

Het nog te ontvangen bedrag van Het rijk is inclusief de vordering SPUK ad € 0,18 miljoen. Op basis van het voorzichtigheidsbeginsel is voor hetzelfde bedrag een voorziening dubieuze vorderingen opgenomen.

De overlopende activa is in 2019 afgenomen met € 0,6 miljoen.

De onderbouwing van de Nog te ontvangen bijdragen van EU, Rijk en overige Nederlandse overheidslichamen kunt u terugvinden in onderstaande tabel.

De boekwaarde van € 19,1 miljoen betreffende de nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen bestaat voornamelijk uit:

Nog te ontvangen bedragen ad. € 18,1 miljoen:

 • € 6,6 miljoen nog te ontvangen rente van uitstaande geldleningen

 • € 2,0 miljoen nog te ontvangen gelden debiteuren BBZ

 • € 9,7 miljoen diverse nog te ontvangen bedragen, deze bestaan voornamelijk uit:

  • € 0,2 miljoen afwikkeling Metropool

  • € 0,8 miljoen gemeentefonds 2018/2019

  • € 1,4 miljoen Sociaal domein

  • € 0,1 miljoen reclameopbrengsten

  • € 0,3 miljoen verpakkingsmateriaal en oud papier

  • € 1,5 miljoen afvalstoffenheffing

  • € 0,6 miljoen Bijdrage De Veldkamp, Industrieplein en exploitatie Brouwerij

  • € 1,7 miljoen Bijdrage beschermd wonen

  • € 0,9 miljoen suppletie BTW

  • € 0,4 miljoen leges riolering

  • € 0,7 miljoen overige nog te ontvangen bedragen

  • € 0,7 miljoen nog te ontvangen afwikkeling Warmtenet

  • € 0,1 miljoen CAK

Van de post debiteuren BBZ ad. € 2,0 miljoen is 25% voorzien en voor 75% opgenomen als af te dragen aan het rijk. Deze post is opgenomen onder de overlopende passiva.

De boekwaarde op vooruitbetaalde bedragen ad. € 0,9 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • € 0,3 miljoen huur stadskantoor Hazenweg

 • € 0,1 miljoen VNG contributie

 • € 0,3 miljoen RC BBZ opdrachtgevende gemeenten

 • € 0,2 miljoen overige diverse posten

Omschrijving NTO overheidssubsidies

31-12-2018

Toegevoegd in 2019

Vrijgevallen in 2019

31-12-2019

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voor-financiering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

Nog te ontvangen bedragen Europese Overheidslichamen:

-

291

-

291

NTO EU ESF

-

260

-

260

NOT EU CEF Kanaal

-

31

-

31

Nog te ontvangen bedragen Rijk:

1.400

-

-

1.400

WRN nto Rijk Greendeal 2017/0285987

600

-

-

600

WRN nto Rijk Greendeal 2015/0144554

800

-

-

800

Nog te ontvangen bedragen overige Nederlandse overheidlichamen:

4.733

2.198

4.233

2.698

Provincie 550 Duurzaam veilig 2016

503

54

503

54

Gemeente Enschede 517 HOV Enschedesestraat

500

-

-

500

Provincie Stadsarrangement Hengelo

-

81

-

81

Provincie gebiedsgerichte aanpak energietransitie

-

10

-

10

Provincie Cultuur a/d basis 2017-2020

-

2

-

2

Provincie subisidie ZON

-

24

-

24

Provincie Mobiliteit Overijssel

-

263

-

263

Provincie BDU subs. 2013, prj F35 Berflo Es

-

883

-

883

Provincie Mobiliteit Overijssel, 3 schakels F35

-

171

-

171

Provincie Nieuwe brug Twentekanaal

2.890

710

2.890

710

Waterschap Nieuwe brug Twentekanaal

560

-

560

-

Agenda van Twente HTSP

280

-

280

-

Totaal

6.133

2.489

4.233

4.389

Vaste passiva

Eigen Vermogen

Het verloop van de reserves in 2019 per soort reserve:

Toevoegingen

Onttrekkingen

Eigen vermogen

Boekwaarde 31-12-2018

Bestemming resultaat vorig boekjaar

via resultaat-bestemming bij het overzicht van baten en lasten

Te bestemming resultaat 2019

via resultaat-bestemming bij het overzicht van baten en lasten

Afschr. op activa

Boekwaarde 31-12-2019

Algemene reserves:

Algemene reserve

24.348

6.112

2.754

-

6.182

-

27.032

Reserve grondexploitatie

2.985

-

7.751

-

5.175

-

5.561

Overige bestemmingsreserves

20.431

6.127

8.907

-

14.561

-

20.904

Bestemd resultaat 2018

12.239

-12.239

-

-

-

-

-

Te bestemmen resultaat 2019

-

-

-

8.149

-

-

8.149

Totaal eigen vermogen

60.003

-

19.412

8.149

25.918

-

61.646

Het eigen vermogen is in 2019 toegenomen met € 1,6 miljoen.

Het te bestemmen resultaat voor 2019 is € 8,1 miljoen. Het voorstel voor bestemming van dit resultaat is opgenomen in Hoofdstuk 4.

De overige mutaties zijn voornamelijk ontstaan door:

Een toename van:

 • Algemene reserve € 2,7 miljoen

 • Reserve grondexploitatie € 2,5 miljoen

 • Reserve proeftuin de Nijverheid Aardgasvrij € 4,2 miljoen

 • Reserve beschermd wonen en maatschappelijke omvang € 2,1 miljoen

Een afname van:

 • Reserve onderwijshuisvesting € 4,5 miljoen

Mutaties in de reserve

Reserves

nr.

Boekwaarde 31-12-2018

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat 2018

Te bestemmen resultaat 2019

Boekwaarde 31-12-2019

Algemene Reserves

Alg. reserve (rentedragend)

102

24.348

2.754

6.182

6.112

-

27.032

Alg. reserve grondexploitatie

103=150

2.985

7.751

5.175

-

-

5.561

Subtotaal algemene reserves

27.334

10.505

11.357

6.112

-

32.593

Bestemmingsreserves

Best.Res. Centr.opleidingsbudget

310

100

-

-

-

-

100

Best.Res. Communicatiebeleid

311

23

-

7

-

-

16

Best.Res. Verevening binnenstad

313

200

-

-

-

-

200

Best.Res. Ruimtelijke kwaliteit binnenstad

314

632

190

500

-

-

322

Best.Res. Arbeidsvoorwaarden

316

30

-

30

-

-

-

Best.Res. Warmtenet

319

-

-

-

-

-

-

Best.Res. Kapitaallasten

320

2.736

-253

-

-

-

2.483

Best.Res. Egalisatie accommodaties

326

169

69

54

-

-

184

Best.Res. Vastgoedbedrijf

327

2.019

42

921

-

-

1.140

Best.Res. Duurzaamheid

328

84

-

-

-

-

84

Best.Res. Fietspadenplan

329

255

-

-

-

-

255

Best.Res. Twentehaven

331

505

45

-

-

-

550

Best.Res. Bodemsanering

332

3.636

930

1.120

-

-

3.446

Best.Res. Proeftuin de Nijverheid Aardgasvrij

334

-

1.152

-

3.094

-

4.246

Best.Res. Onderhoudswerkzaamheden Schouwburg

350

-

-

-

538

-

538

Best.Res. Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

351

-

-

-

2.069

-

2.069

Best.Res. Onderwijshuisvesting

367

4.490

6.137

10.627

-

-

-

Best.Res. Decentralisatie-uitkering

371

937

507

890

426

-

980

Best.Res. Organisatieontwikkeling

372

2.750

32

412

-

-

2.370

Best.Res. Groencomp.bomen

374

208

57

-

-

-

265

Best.Res. Prj.bestrijd. Jwerkloos

375

49

-

-

-

-

49

Best.Res. Ondhoud buurtcentra

398

40

-

-

-

-

40

Best.Res. ARI (Investeringen)

399

1.568

-

-

-

-

1.568

Subtotaal bestemmingsreserves

20.430

8.908

14.561

6.127

-

20.904

Saldo van de rekening

12.239

-

-

-12.239

8.149

8.149

Totaal Eigen vermogen

60.003

19.413

25.918

-

8.149

61.646

Toelichting reserves

Algemene reserve (102):€ 27.032
Doel:
Gevormd vanuit resultaten van algemene middelen zonder directe bestemming, nodig t.b.v. het weerstandsvermogen van de gemeente (o.a. voor calamiteiten).

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

€ 1.011 Budget overheveling 2018-2019

€ 587 Sociaal Domein Kadernota 2018-2021

€ 45 Boekwaarde Wilhelminaschool

€ 3.337 Kaderbrief 2019-2022

€ 5.102 Rekeningresultaat 2018

€ 832 Budget overheveling 2019

€ 100 Rente

€ 1.361verkoop Wilhelminaschool

€ 58 Special Olympics Twente 2022

€ 56 Denktank innovatie Jeugd/Wmo

€ 1.108 Koersvast in krappe tijden

€ 8 Kloas an de Brug

€ 32 ISV gelden Prairies
€ 1.410 Vrijval reserve Onderwijshuisvesting

Bestemming resultaat 2018: € 12.239

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Geen

€ 538 naar Reserve onderhoudswerkzaamheden Schouwburg
€ 2.069 naar Reserve Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
€ 3.094 naar Reserve Proeftuin Nijverheid Aardgasvrij
€ 1.011 naar Algemene reserve (budgetoverheveliing)
€ 5.102 naar Algemene reserve (rekeningresultaat 2018)
€ 426 naar Reserve Decentralisatie-uitkeringen

Reserve grondexploitatie incl. Hart van Zuid (103=150): € 5.561
Doel:
Buffer ter afdekking van de risico’s grondexploitatie.

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

€ 16 Verkoopresultaat perceel grond

€ 541 Bijdrage BXL 2019 (incl. parkmanagement + afdr. Fonds bovenwijks)

€ 7 Vrijval perceel grond

€ 6 Stimulering grondverkopen

€ 500 Bijdrage reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad

€ 4.542 Voorziening GREX

€ 1.110 Winstname Dalmeden

€ 22 Personeelslasten Grondzaken

€ 1.001 Resultaat erfpacht en verhuurde gronden

€ 102 Nadelen NIEGG

€ 61 Resultaat verhuur

€ 212 Verrek. rentecomp 2018 De Veldkamp (gem Borne)

€ 32 Winstname Veldwijk Noord

€ -3 Winstname Waterwinpark Veldwijk Noord

€ -250 Terugstorting Lange Wemen

€ -166 Winstname Medaillon

€ 1.803 Voorziening NIEGG 2019

€ 1.397 Voorziening derden complexen 2019

€ 1.993 Rentecompensatie 2019 Reserve
+ voorz grondexpl.

Reserve Centraal Opleidingsbudget (310): € 100
Doel:
Afzondering 0,4% van loonsom als buffer voor tegenvallers in reguliere opleidingsbudgetten.

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Geen

Geen

Reserve communicatiebeleid (311): € 16
Doel: Reservering bij verkoop van St. Kabeltevee Hengelo met doel deze te besteden ter dekking van kapitaallasten van investeringen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Besteding dient plaats te vinden t.b.v. de burgers van de Gemeente Hengelo conform de oorspronkelijke doelstellingen van de stichting.

Dotaties:

Onttrekkingen:

Geen

€ 7 Bijdrage aan project Breedband

Vereveningsreserve binnenstad (313): € 200
Doel:
Compactere binnenstad

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Geen

Geen

Reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad (314): € 322
Doel:
Ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in de binnenstad o.a. voor de herinrichting van de openbare ruimte van het kernwinkelgebied, het versterken en ondersteunen van de woonfunctie in de binnenstad.

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

€ 101 Wonen Boven Winkel

€ 500 Aankoop Burg. Jansenplein 11-17 (naar GREX Algemeen)

€ 88 ISV gelden Gevels en Wanden

Reserve arbeidsvoorwaarden (316): € 0
Doel:
In 1999 door de raad afgezonderde middelen ter dekking van niet direct voorzienbare kosten van arbeidsvoorwaarden. Over aanwendingen en omvang vindt structureel georganiseerd overleg plaats met werknemers (niet tijdgebonden).

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Geen

€ 30 Kerstmarkt arbeidsvoorwaarden

Reserve Kapitaallasten (320): € 2.483
Doel:
Reserve dekking kapitaallasten

Door de wijziging van de BBV-systematiek, met ingang van 2017, voor investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut zal voor de oude 'probleemgevallen' en nieuwe gevallen gebruik kunnen worden gemaakt van de dekkingsreserve kapitaallasten. Het gereserveerde bedrag in deze nieuwe reserve kan worden gebruikt voor de dekking van de jaarlijkse kapitaallasten, die voortvloeien uit de betreffende investeringen. Op basis van de vastgestelde nota Investerings- en activeringsbeleid gaat de voorkeur bij alle uitbreidings- en vervangingsinvesteringen uit naar het toepassen van de reguliere afschrijvings- en rentesystematiek. Na afloop van de gebruiksduur van het actief vallen de kapitaallasten vrij in de exploitatie en ontstaat er ruimte om een nieuwe vervangingsinvestering met bijbehorende kapitaallasten te ramen.

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

€ -250 Terugstorting GREX Lange Wemen

Geen

€ -3 Vrijval rente evenementenplein

Reserve egalisatie accommodaties (326): € 184
Doel:
Ter dekking van (groot) onderhoud van gebouwen, welke niet direct meer in gemeentelijk gebruik zijn, maar nog wel eigendom van de gemeente zijn.

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

€ 1 Brinkstraat

€ 43 Panden Innocent en Cerberus

€ 9 Deurningerstraat 250 loods

€ 5 OL Vrouwestraat

€ 2 Deurningerstraat 250 kantine

€ 5 Kuipersdijk 46 wedstrijdsec

€ 1 Deurningerstraat 262 berging

€ 1 Deurnigerstraat 262 berging

€ 3 Kuipersdijk 46 wedstrijdsec

€ 10 Onze Lieve Vrouwenstr 10 tm 20

€ 1 Prins Bernhardplatsoen Koepel

€ 1 van Alphenstraat kapschuur

€ 2 Wegtersweg 11

€ 2 Wegterweg 13

€ 2 Wegtersweg 15

€ 24 Wegtersweg 9 stalling

€ 11 Wegtersweg 9 zoutloods

Reserve vastgoedbedrijf (327): € 1.140
Doel:
Bestemd om voor- en nadelige verkoopresultaten op vastgoed te plooien. Daarnaast geeft het jaarlijks financieel rendement en vangt het vermogensrisico op van het gemeentelijk vastgoed. Ook ondersteund het de monitoring en effectuering van de gemeentelijke bezuinigingen op het vastgoed.

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

€ 42 Verkoop perceel grond Geleenstraat

€ 253 Aankoop locatie Beckumer-/W. de Clerqstraat

€ 78 Voorbereiding sloop Bandoengstraat

€ 87 bezuinigingstaakstelling 2019

€ 73 Advieskosten Vastgoed

€ 430 Kosten 2019 af te stoten panden

Reserve duurzaamheid (328): € 84
Doel:
De reserve Duurzaamheid heeft tot doel de dekking van (meerjarige) duurzaamheidsopgaven te borgen en bestaat voornamelijk uit afgezonderde middelen uit de algemene uitkering.

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Geen

Geen

Reserve fietspadenplan (329): € 255
Doel:
Als correctie op de negatieve boekwaarde van cpl. 42 Fietspadenplan is deze vermogens­toename ondergebracht in deze reserve.

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Geen

Geen

Reserve Twentehaven (331): € 550
Doel:
Bestemd voor toekomstig incidenteel groot onderhoud van de haven.

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

€ 45 Conform begroting

Geen

Reserve bodemsanering (332): € 3.446
Doel: Middelen ter dekking van lasten bodemsaneringen, waarvoor binnen de beschikbare ISV-gelden geen ruimte is.

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

€ 930 Conform begroting Middelen ontv. van het Rijk

€ 251 Kosten taakveld bodem conform begroting

€ 50 Bodemsanering Enschedesestraat

€ 19 Bodemsanering Dalmeden

€ 800 Afwikkeling Warmtenet

Reserve Proeftuin Nijverheid Aardgasvrij(334) : € 4.246
Doel: Deze bestemmingsreserve is om de meerjarige besteding van middelen van het project Aardgasvrije Nijverheid goed te kunnen volgen. Het betreft een lang lopende inzet om een hele wijk aardgasvrij te maken, waarbij de aard en fasering van besteding op voorhand nog niet volledig bekend is.

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

€ 3.094 Rijksbijdrage Nijverheid Aardgasvrij 2018
€ 1.152 Rijksbijdrage Nijverheid Aardgasvrij 2019

Geen

Reserve onderhoudswerkzaamheden Schouwburg (350) : € 538
Doel: Onderhoudswerkzaamheden aan het pand van de Schouwburg aan Beurstraat 44 in Hengelo. Deze werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd zodra aan de daarvoor gestelde voorwaarden wordt voldaan; waaronder overdracht van het pand aan de gemeente (conform Raadsbesluit).

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

€ 538 Resultaatbestemming 2018

Geen

Reserve Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (351) : € 2.069
Doel:
Deze reserve wordt ingezet om de toekomstige verwachte tekorten op beschermd wonen en maatschappelijke opvang deels op te kunnen vangen en om in 2019 en 2020 voorzieningen binnen de WMO te ontwikkelen die instroom in beschermd wonen zullen verminderen in 2021 en verder.

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

€ 2.069 Resultaatbestemming 2018

Geen

Reserve algemene onderwijshuisvesting (367): € 0
Doel:
Vanuit de algemene uitkering afgezonderde middelen ter dekking van uitgaven binnen het meerjaren investeringsprogramma onderwijshuisvesting.

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

€ 6.137 Uitkering uit gemeentefonds

€ 3.135 Samenwerking Schoolbesturen Primair Onderwijs

€ 6.083 Onderwijshuisvesting

€ 1.409 Opheffing reserve (naar Algemene Reserve)

Reserve decentralisatie-uitkeringen (371): € 980
Doel:
Afgezonderde middelen uit de algemene uitkering ter dekking van uitgaven die gemoeid zijn met decentralisatie uitkeringen. Het gaat om incidentele middelen voor een beperkte periode.

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

€ 275 Pilots veranderopgave inburgering

€ 343 project HvZ Industrieplein

€ 45 Schulden en armoede (resultaatbestemming 2018)

€ 121 Gevels en Wanden en Prairies

€ 368 Onderuitputting Rijksuitgaven 2018
(resultaatbestemming 2018)

€ 368 Onderuitputting rijksuitgaven

€ 13 Informatieplicht energie besparende maatregelen (resultaatbestemming 2018)

€ 45 Schulden en armoede (decembercirculaire)

€ 232 Stelpost afvlakking accressen

€ 13 Informatieplicht energie besparende maatregelen

Reserve organisatieontwikkeling (372): € 2.370
Doel:
Bestemd voor de transitie van meer mobiliteit in de organisatie naar een flexibele organisatie met de juiste medewerker op de juiste plek.

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

€ 32 Generatiepact

€ 215 Generatiepact

€ 197 Personele ontwikkelingen

Reserve groencompensatie bomen (374): € 265
Doel:
Baten en lasten van de bomenverordering te egaliseren.

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

€ 57 Compensatie 2019

Geen

Reserve Project bestrijden Jeugdwerkloosheid (375): € 49
Doel:
Projecten van bestrijding van jeugdwerkloosheid.

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Geen

Geen

Reserve onderhoud buurtcentra (398): € 40
Doel: Meerjarig onderhoud buurtcentra. Met amendement 147062 heeft de raad besloten dat € 108.609 beschikbaar moet blijven.

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Geen

Geen

Reserve Algemene Investeringen (ARI) (399): € 1.568
Doel:
Bestemd ter dekking van toekomstige lasten die voortvloeien uit de ARI-investeringen.

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Geen

Geen

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico’s, ter egalisering van vooral onderhoudskosten dan wel tarieven en voor van derden verkregen middelen, die specifiek besteed moeten worden.

Het verloop van de voorzieningen in 2019 per soort voorziening:

Voorzieningen

Saldo 31-12-2018

Toevoegingen

Vrijval

Aanwendingen

Saldo 31-12-2019

Verplichtingen, verliezen en risico's

31.473

5.391

232

4.891

31.741

Egalisatie onderhoud

3.448

739

-

1.205

2.982

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

14.778

2.045

-

3.937

12.886

Totaal eigen vermogen

49.699

8.175

232

10.033

47.609

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de voorzieningen van de gemeente Hengelo met € 2,0 miljoen is afgenomen in het verslagjaar 2019.

Dit wordt grotendeels veroorzaakt door:

Een toename van:

 • Voorziening riolering  € 1,0 miljoen

 • Voorziening onderhoud vastgoed  € 0,5 miljoen

Een afname van:

 • Voorziening verlieslatend contract onderhoud stadskantoor € 0,8 miljoen

 • Voorziening afvalverwerking € 0,3 miljoen

 • Complexen derden  € 1,0 miljoen

 • Warmtenet Hengelo € 2,3 miljoen

Mutaties in de voorzieningen

Voorzieningen

nr.

Boekwaarde
31-12-2018

Dotatie

Aanwending

Vrijval

Boekwaarde
31-12-2019

1. Risico, Verplichtingen

Voorz. Pensioen wethouders

503

5.859

1.473

351

32

6.949

Voorz. Complexen derden

512

22.680

783

1.980

200

21.283

Voorz. Wachtgeld Muziekschool

522

564

-

284

-

280

Voorz. Afwikkeling Warmtenet

523

2.369

-

2.276

-

93

Voorz. Samenwerking schoolbesturen PO

536

-

3.135

-

-

3.135

Subtotaal risico, verplichtingen

31.473

5.391

4.891

232

31.741

2. Egalisatie Onderhoud

Voorz. Renovatie sportvelden

527

116

36

-

-

152

Voorz. Gebouwen/install. Sport

528

234

33

267

-

-

Voorz. Onderhoud vastgoed

533

3.098

670

938

-

2.830

Subtotaal egalisatie onderhoud

3.448

739

1.205

-

2.982

3. Beklemde middelen

Voorz. Rioolrenovatie

508

11.710

2.013

3.584

-

10.139

Voorz. Gebiedsgericht grondwaterbeleid

510

1.372

32

-

-

1.404

Voorz. Afvalverwerking

511

1.696

-

353

-

1.343

Subtotaal beklemde middelen

14.778

2.045

3.937

-

12.886

Totaal

49.699

8.175

10.033

232

47.609

Toelichting voorzieningen

Voorziening pensioen wethouders (503): € 6.949
Doel: Te verwachten verplichtingen jegens de pensioenen en wachtgelden wethouders, waarvan de omvang redelijkerwijs in te schatten is.

Dotatie:

Aanwendingen:

€ 1.473 Wethouders

€ 351 Salaris voormalig wethouders

€ 32 Vrijval gedeelte voorziening

Voorziening rioolrenovatie (508): € 10.139
Doel:
Bestemd voor de vervangingsinvesteringen van het rioolstelsel, evenals egalisatie van de tarieven rioolrecht.

Dotatie:

Aanwendingen:

€ 2.013 Dotatie volgens Onderhoudsplan

€ 75 Sportcenter

€ 135 Renovatie rioolgemalen

€ 51 Wadi's Drienerbeek

€ 100 wateroverlast Breemarsweg

€ 500 rioolverzwaring Mozartlaan

€ 427 herinrichting Adamsweg

€ 180 Bijdrage uitvoering High Tech Systems

€ 202 rioolverzwaring Deurnigerstraat

€ 5 rioolvervanging Rudolfstraat

€ 1.352 uitvoeringskrediet Enschedesestraat

€ 17 relinen Transportriool

€ 26 rioolvervanging Ketelstraat

€ 137 rioolwerkzaamheden Buitenweg

€ 185 aansluiting Veldbeek van de brouwerij naar het Industrieplein

€ 57 afkoppelen H. Dunanstraat

€ 134 aanpassen riolering Dijksweg

Voorziening gebiedsgericht grondwaterbeleid (510): € 1.404
Doel:
Ter dekking van grondwaterverontreiniging in centrumgebied.

Dotatie:

Aanwendingen:

€ 32 Storting afkoopsom Hazemeijer

Geen

Voorziening afvalverwerking (511): € 1.343
Doel:
Reserve vanuit toevallige meevallers product afvalverwerking/-verwijdering ten behoeve van egalisatie mogelijk toekomstige tegenvallers. Geen gebonden besteding.

Dotatie:

Aanwendingen:

Geen

€ 353 Resultaat 2019

Voorziening Complexen derden (512): € 21.283
Doel:
Voorziening t.b.v. grondcomplexen, waarvan we de administratie niet zelf voeren

Dotatie:

Aanwendingen:

€ 419 De Veldkamp

€ 364 BBV De veldkamp

€ 1.980 Businesspark XL

€ 200 Vrijval BBV De Veldkamp

Voorziening wachtgeld Muziekschool (522): € 280
Doel:
Te verwachten verplichtingen wachtgeld i.v.m. reorganisatie Muziekschool.

Dotatie:

Aanwendingen:

Geen

€ 284 Frictiekosten 2018/2019

Voorziening afwikkeling Warmtenet(523): € 93
Doel:
Verliesvoorziening en afwikkeling

Dotatie:

Aanwendingen:

Geen

€ 2.276 Afwikkeling Warmtenet 2019

Voorziening renovatie sportvelden (527): € 152
Doel:
 T.b.v. het toekomstig groot onderhoud van sportvelden afgezonderde middelen.

Dotatie:

Aanwendingen:

€ 1 Renovatie Sportpark Wilbert Natuurvelden

Geen

€ 35 Renovatie velden Sportpark

Voorziening onderhoud Twentebad (528): € 0
Doel: T.b.v. het toekomstig groot onderhoud voor gebouwen en installaties Twentebad middelen zonder dat er een directe onderbouwing is via een meerjarig onderhoudsplan.

Dotatie:

Aanwendingen:

€ 33 Groot onderhoud Twentebad

€ 267 Project Twentebad 3e fase

Voorziening onderhoud vastgoed (533): € 2.830
Doel:
Ter dekking (groot) onderhoud van panden vastgoed

Dotatie

Aanwending

€ 670 groot onderhoud 2019

€ 458 B.P. Hofstedestraat 41 (Parkeergarage P1 Hengelo)

€ 15 Bataafse Kamp 4 (Conciergewoning)

€ 12 Bataafse Kamp 5 (Conciergewoning)

€ 57 Henry Woodstraat 60 (Sporthal Hasseler Es)

€ 15 Jan Prinsstraat 1 (Gymlokaal)

€ 13 Jan van der Heydenstraat 22 (Gymlokaal)

€ 33 Klaas de Rookstraat 61 (Gymlokaal)

€ 39 Kuipersdijk 40 (02) (Sportpark Veldwijk-FBK-Stad)

€ 15 Mozartlaan 161 (Voorm. Ekkelkamp)

€ 37 St. Janstraat 5 (Voorm. Roncallischool)

€ 17 Straatsburg 1 t/m 7 (MC Slangenbeek)

€ 19 Twijnstraat 6 t/m 8 (`t Lansink speeltuingebouw)

€ 13 van Alphenstraat 25 (01) (Educatief Centr kinderb)

€ 61 Vöckersweg 24 (Oelerschool)

€ 11 Wolter Ten Catestraat 54A (Gymlokaal)

€ 20 Woolderesweg 126 (Gymlokaal)

€ 103 Overige panden (bedragen < € 10)

Voorziening samenwerking schoolbesturen (536): € 3.135
Doel:
Bijdragen aan de samenwerking van de schoolbesturen primair onderwijs.

Dotatie

Aanwending

€ 3.135 vanuit de reserve Onderwijshuisvesting

Geen

Vaste schulden met looptijd langer dan één jaar

Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar in 2019 is als volgt:

Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Boekwaarde
31-12-2018

Vermeer-deringen

Aflossingen

Boekwaarde
31-12-2019

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse

..pensioenfondsen en verz. Instellingen

-

-

-

-

..banken en ov. Financi:ele instellingen

592.642

92.108

78.172

606.578

..bedrijven

-

-

-

-

..overige binnenlandse sectoren

-

-

-

-

- buitenlandse instellingen

15.000

-

-

15.000

Door derden belegde gelden

-

-

-

-

Waarborgsommen

88

9

3

91

Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

607.729

92.117

78.175

621.668

In 2019 zijn de vaste schulden op balansdatum toegenomen met € 13,9 miljoen.

De totale rentelast voor de vaste schulden bedroeg € 20 miljoen. Dit bedrag bestaat uit €8,2 miljoen rentelasten eigen financiering en € 12,0 miljoen rentelasten in verband met de financiering van de woningcorparatie welbions. De geleende middelen voor financiering van de Welbions worden 1 op 1 door verstrekt aan Welbions en zijn eveneens opgenomen onder kapitaalverstrekking in de Financiële vaste activa.

In de paragraaf 6.5 Financiering is een nadere toelichting gegeven inzake het risicobeheer van de financieringsportefeuille van de gemeente Hengelo.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden

De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden als volgt gespecificeerd:

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

31-12-2019

31-12-2018

Overige kasgeldleningen

-

32.000

Kas- en banksaldi

-

1.685

Overige vlottende schulden

9.384

11.129

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

9.384

44.814

De vlottende schuld is met € 35,4 miljoen in 2019 afgenomen. Deze afname is voornamelijk ontstaan door de afname van:

 • Kasgeldlening € 32 miljoen

 • Saldo Bank € 1,7 miljoen

 • Saldo crediteuren € 1,7 miljoen

Overlopende passiva

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt:

Overlopende passiva

31-12-2019

31-12-2018

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:

- Europese overheidslichamen

-

-

- Het Rijk

996

233

- Overige Nederlandse overheidslichamen

1.582

2.105

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

43.971

29.554

Overlopende passiva

46.549

31.892

De overlopende passiva bestaat uit verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, vooruitontvangen bijdragen van europese of Nederlandse overheidslichamen en overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen bestaan uit:

 • € 10,6 miljoen Nog te betalen nieuwbouw Twickelcollege

 • € 10,0 miljoen Nog te betalen Rente geldleningen

 • € 7,0 miljoen Nog te betalen GWS4ALL/WMO/BBZ

 • € 5,0 miljoen Nog te betalen afwikkeling Warmtenet

 • € 3,5 miljoen Nog te betalen inzake personeel

 • € 1,4 miljoen Nog te betalen sociaal domein

 • € 2,0 miljoen Nog te betalen BTW/BCF/SPUK

 • € 1,3 miljoen Nog te betalen bedragen overig

 • € 0,9 miljoen Nog te betalen BTW 4e kw

 • € 0,8 miljoen Nog te betalen gemeentefondsuitkering

 • € 0,4 miljoen Nog te betalen SMS Haaksbergen/Borne

 • € 0,2 miljoen Nog te betalen kwijtschelding afvalstoffenheffing

 • De overige vooruitontvangen bedragen bestaan uit:

  • € 0,5 miljoen Vooruitontvangen erfpacht 2019

  • € 0,2 miljoen Vooruitontvangen overig

  • € 0,1 miljoen Vooruitontvangen Doorontwikkeling van klantmanagement in Hengelo

De onderverdeling van de ontvangen voorschotbedragen voor overheidssubsidies is als volgt:

Vooruitontvangen subsidie Rijk

Boekwaarde
31-12-2018

Ontvangen

Terugbetaling

Vrijgevallen

Boekwaarde
31-12-2019

Rijk Onderwijsachterstandenbeleid

-

2.012

-

1.397

615

Rijk RMC

10

-

-

10

-

Rijk 584 Uitvoeringskosten Enschedesestraat

88

3

-

4

87

Rijk 583 Voorbereiding geluidsanering Deldenerstraat

66

-

-

-

66

VO Rijk PS676 Gevelmaatregelen Breemarsweg Oost

-

84

-

-

84

VO Rijk Circulaire Ambachtscentra

-

75

-

8

67

Rijk PS 612 Uitvoeringskosten gevelmaatregelen Enschedesestraat

69

7

-

-

76

Totaal vooruitontvangen subsidie Rijk

233

2.181

-

1.419

996

Omschrijving vooruitontvangen subsidie Provincie/gemeenten/Regio

Boekwaarde
31-12-2018

Ontvangen

Terugbetaling

Vrijgevallen

Boekwaarde
31-12-2019

Prov. 510 Marskant-Berflobeek, ruimtelijke kwaliteit

70

-

-

19

51

Prov. PS 454 Energieloket Hengelo 2.0

12

-

-

12

-

Prov. 529 Oplaatpunt electrische voertuigen

19

-

-

15

4

Prov. 458 Cultuur in de stad Tuindorp 't Lansink

14

-

-

14

-

Prov. PS 453 Voorbereiding geluidsanering Breemars (oost)

59

-

-

34

25

Prov. 552 Zichtwal Oele

66

-

-

-

66

Prov. PS 541 Stadsentree Hengelo

186

-

-

146

40

Prov. PS 562 Doorontwikkeling energieloket

50

-

-

17

33

Prov. PS 586 Leren transformeren

10

5

-

15

-

Prov. PS 321 Herstructurering Twentekanaal

862

-

-

70

792

Prov. PS 627 Cultuur aan de basis 2017-2020

22

21

-

31

12

Prov. Binnenstad Hengelo

10

-

-

10

-

Prov. Kansen kwetsbare groepen arbeidsmarkt

360

-

-

25

335

Prov. PS 634 Huys Hengelo Erfgoed

23

-

-

-

23

Prov. Subsidie Stadsarrangement Hengelo

200

-

-

150

50

VO Prov Inkoop duurz. lokaal opgewekte, energie

-

72

-

17

55

VO Prov Energiecorridor Rijkswegen

-

58

-

45

13

VO Prov Stimuleren energieadvies aan huis

-

14

-

-

14

Gemeente Enschede High Tech Systems

-

280

-

280

-

VO WTS Veldbeek voeding

-

10

-

-

10

Regio 412 Ritmobiel

32

-

-

18

14

Regio 613 Agenda van Twente WTC PvA

110

-

-

65

45

Totaal vooruitontvangen subsidie Provincie/gemeente/Regio

2.105

460

-

983

1.582

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Gewaarborgde geldleningen

De gewaarborgde geldleningen voor particulieren betreft de door de gemeente verstrekte gemeentegaranties voor geldleningen voor het verkrijgen en verbeteren van eigen woningen. Sinds 1 januari 1995 worden ze niet meer verstrekt. De afname betreft de reguliere afloop.

Aard Instelling

Oorspronkelijk bedrag

Perc. Borgstelling

Betaling in 2019

Restant 31-12-2018

Restant 31-12-2019

Instellingen

45.474

100%

1.071

33.537

32.466

Particulieren

41.000

100%

1.305

5.661

4.356

Totaal gewaarborgde geldleningen

86.474

2.376

39.198

36.822

Garanties

Wij staan met andere deelnemende gemeenten borg voor een lening die Twence bij de Waterschapsbank heeft afgesloten bij de bouw van de eerste verbrandingslijn van Twence in 1996. Deze lening en de borgstelling loopt af in 2020. Per 31-12-2019 bedroeg de schuld nog € 2.749.560 en ons aandeel in de garantstelling € 342.197. De kans dat wij worden aangesproken voor deze borgstelling is nihil.

Overige niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

De gemeente Hengelo is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

Huuroverkomst pand Hazenweg 121 (De Lage Landen Vastgoedfinanciering BV, vanaf 2005 FGH BankN.V.) Oorspronkelijk is een overeenkomst aangegaan waarbij de gemeente het stadskantoor voor 10 jaarhuurt voor de periode 1 april 2003 tot 1 april 2013. Deze overeenkomst is verlengd en onlangs is er een nieuwe overeenkomst afgesloten tot en met 31-12-2019 voor een huurprijs van € 1,7 miljoen. Voor 2020 is er nog een verlenging tot maart voor 0,3 miljoen.

Alle verschuldigde lasten, belastingen, heffingen, verzekeringspremies, boeten en kosten terzake van het object en het gebruik daarvan, waaronder begrepen de zowel op de eigenaar als de gebruiker drukkende onroerendezaakbelasting, zijn voor rekening van de huurder.

Ricoh (huur en onderhoud MFP’s) Met Ricoh Nederland B.V. is een overeenkomst afgesloten voor het leveren van dienstverlening op het gebied van printers. De overeenkomst is van kracht tot en met 30 april 2023. De resterende maximale verplichting per 31 december 2019 bedraagt € 466.000.

In onderstaand overzicht zijn, m.u.v. de lopende contracten voor energie en schoonmaak, de overige niet uit de balans blijkende verplichtingen groter dan € 200.000 opgenomen, niet zijnde raamcontracten.

Werk of dienst

Verplichting

I/U

Toelichting

Einddatum

Huurovereenkomst Hazenweg

Ricoh

287

466

U

U

Zie bovenstaande toelichting

Zie bovenstaande toelichting

03-2020

04-2023

De Beurs

onbekend

U

Geschil parkeertarieven

onbekend

Boekelose brug

onbekend

U

Wederzijdse claims

onbekend

Realisatie brouwerijterrrein

372

I

Eenmalig contract . Bouw is nog niet gerealiseerd

onbekend

Stadskantoor

onbekend

U

Geschil met aannemer over vertragingsschade bij de bouw van het Stadskantoor en meerwerk

onbekend

Sobe Zorg

615

I

Terugvordering zorggelden

in 2020 afgewikkeld

UZOZ

63

I

Terugvordering zorggelden

onbekend

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
De openstaande vakantiedagen van medewerkers op 31 december 2019 bedraagt 5.289 dagen.

Eigen bijdragen van Centraal AdministratieKantoor (CAK)
Aanvragers van een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn op grond van de WMO een eigen bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat het CAK de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdragen uitvoert. Het CAK verstrekt aan de gemeente een totaaloverzicht waarbij maandelijkse afstorting plaatsvindt van de geïncasseerde bijdragen.

De gemeente kan met met deze overzichten van het CAK de aantallen personen, de soort en omvang van de zorgverlening beoordelen in relatie tot de eigen WMO-administratie. Door het ontbreken van inkomensgegevens op de CAK-overzichten heeft de gemeente Hengelo onvoldoende informatie over de eigen bijdragen om de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de keuze van het CAK de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdragen te laten uitvoeren, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat de gemeente Hengelo geen zekerheid kan verkrijgen over de omvang en hoogte van de eigen bijdragen.

Vennootschapsbelasting
De inventarisatie van de activiteiten over 2019 op basis van de huidig bekende gegevens en de huidige feiten en omstandigheden laten zien dat er geen vennootschapsbelastingplicht over 2019 bestaat. (zie programma 8)

Achtervangfunctie voor de WEW 
Vanaf 1995 zijn de gemeentegaranties niet meer mogelijk. De waarborgfunctie is ondergebracht bij de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). WEW voert de NHG, nationale hypotheekgarantie, uit en staat garant voor hypotheken van particuliere woningbezitters die vanaf 1995 onder NHG-condities zijn afgesloten.

Van 1995 tot 2011 zijn gemeenten en rijk, elk voor 50%, aanspreekbaar voor schulden als de WEW onvermogend zou worden. Van 2011 ligt deze verantwoordelijkheid voor 100% bij het rijk.

WEW heeft een garantievermogen van 1 miljard euro. De kans, dat de gemeente als achtervang wordt aangesproken is bijna nihil. Omdat banken de restantschulden niet doorgeven aan WEW is het niet mogelijk om het totale achtervangrisico te kwantificeren.

Onrechtmatigheden
Op grond van de nieuwe richtlijnen moet, indien sprake is van een onrechtmatigheid, de gehele contractwaarde als onrechtmatigheid worden opgenomen. De hieruit voortvloeiende toekomstige fouten worden in deze paragraaf opgenomen. Voor de gemeente Hengelo is de waarde van deze toekomstige fouten € 60.000.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd