10.3. Overzicht subsidies 2021 (Motie Raad)

Taakveld BBV

Subtaakveld

Begroot 2021

Werkelijk 2021

1.2 - Openbare orde en veiligheid

1.20.1 - Opvang zwerfdieren

123.291

126.429

1.20.3 - Integrale veiligheid

195.259

182.759

Totaal programma : 1. Veiligheid

318.550

309.188

2.1 - Verkeer en vervoer

2.10.8 - Verkeersbeleid

74.790

38.952

Totaal programma : 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

74.790

38.952

3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.30.3 - Economische ontwikkeling

201.353

184.638

3.4 - Economische promotie

3.40.2 - Economische promotie

57.669

59.000

3.40.5 - VVV / stadspromotie

475.387

475.387

Totaal programma : 3. Economie

734.409

719.025

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.30.1 - Onderwijsbeleid

421.693

100.960

4.30.2 - Leerlingenvervoer

12.336

11.850

4.30.4 - Achterstandenbeleid

3.674.152

2.032.759

4.30.5 - Volwasseneneducatie

14.047

14.047

4.30.6 - Overige uitgaven

16.481

15.765

Totaal programma : 4. Onderwijs

4.138.709

2.175.381

5.1 - Sportbeleid en activering

5.10.2 - Subsidies sport

73.484

73.486

5.10.3 - Sportstimulering

174.093

84.410

5.2 - Sportaccommodaties

5.20.3 - Zwembaden

44.625

44.625

5.20.4 - Sportparken

23.323

22.500

5.20.7 - Subsidie sportaccomodaties

24.769

24.769

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.30.1 - Muziekschool (Oyfo)

1.072.637

1.072.637

5.30.2 - Creativiteitscentra (Oyfo)

542.586

542.586

5.30.3 - Schouwburg Hengelo

2.229.228

2.229.228

5.30.4 - Metropool

1.221.600

1.221.600

5.30.5 - Culturele (amateur) verenigingen en instellingen

135.867

129.174

5.30.6 - Beeldende kunst

98.369

49.341

5.30.7 - Cultuur en school

2.000

750

5.30.8 - Diverse cultuursubsidies

1.001.496

435.577

5.4 - Musea

5.40.1 - HEIM

294.683

294.683

5.40.2 - Overige musea

21.117

21.117

5.5 - Cultureel erfgoed

5.50.1 - Monumentenzorg

204.515

112.760

5.50.2 - Diverse monumenten

3.956

3.956

5.6 - Media

5.60.1 - Bibliotheek

2.546.218

2.546.218

5.60.2 - RTV Hengelo

50.541

50.541

Totaal programma : 5. Sport, cultuur en recreatie

9.765.107

8.959.958

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

6.10.0 - Sociaal Werk (in de wijk)

4.688.631

4.469.962

6.10.1 - Inloop GGZ / Dak- en thuislozen

604.619

626.278

6.10.2 - Toegankelijkheid algemene voorzieningen

40.557

-2.966

6.10.3 - Preventie

423.662

356.394

6.10.6 - Adviesraden

19.724

3.332

6.10.7 - Wijkwelzijnsvoorzieningen

1.993.819

1.972.055

6.10.9 - Sociale vernieuwing/wijkaanpak

197.604

143.955

6.3 - Inkomensregelingen

6.30.2 - Minimaregelingen

107.368

115.810

6.30.8 - Participatiewet beheer

-

15.398

6.5 - Arbeidsparticipatie

6.50.0 - Maatschappelijke participatie

50.931

50.950

6.50.1 - Participatiewet trajecten

77.659

78.600

6.50.3 - Inburgering

196.770

177.825

6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.60.1 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

50.550

24.639

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

6.71.0 - Ondersteuningsbehoefte (WMO)

-

651

6.71.1 - Modules Maatwerkdienstverlening (WMO)

659.627

650.635

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

6.72.2 - Beschikbaarheidsvoorzieningen (Jeugd)

983.995

909.088

6.72.8 - Individuele voorzieningen ZIN Jeugd

410.167

409.357

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+

6.81.1 - Geëscaleerde zorg 18+ (WMO)

407.979

556.078

Totaal programma : 6. Sociaal domein

10.913.662

10.558.041

7.1 - Volksgezondheid

7.10.1 - Overige gezondheidszorg

166.024

165.932

7.4 - Milieubeheer

7.40.1 - Milieu

11.989

14.690

7.40.6 - Duurzaamheid

32.571

61.705

Totaal programma : 7. Volksgezondheid en milieu

210.584

242.327

8.3 - Wonen en bouwen

8.30.2 - Integraal Actieplan Binnenstad

86.000

80.512

Totaal programma : 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

86.000

80.512

0.1 - Bestuur

0.10.6 - College van burgemeester en wethouders

-

30.999

0.10.8 - Reg./intern.samenwerking

2.270

168

Totaal programma : 9. Bestuur en ondersteuning

2.270

31.167

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd