6.8. Investeringen

Stand van zaken projecten - Grondexploitaties

HvZ Ketelfabriek HvZ (voorheen Woonstad Noord)

Van Wijnen ontwikkelt een plan voor Ketelfabriek HvZ, zodat dit gebied uiterlijk per 1 juli 2027 tot ontwikkeling wordt gebracht. In de tussengelegen periode verhuurt de gemeente het terrein aan Van Wijnen voor een jaarlijks vast bedrag. Van Wijnen kan het terrein voor eigen rekening en risico doorverhuren aan derden. Van Wijnen is bezig met het maken van plannen voor een tijdelijke invulling, maar boekt hierin weinig zichtbare vooruitgang.

De erfpachter van hal 16 vordert gestaag met zijn werkzaamheden voor de ombouw van hal 16 in een stalling voor klassieke automobielen in combinatie met een bed & breakfast en woning.

HvZ Laan Noord en Laan Zuid

De brug is in het weekend van 1 juni 2019 in gebruik genomen. Met betrokken partijen is op 14 juni stilgestaan bij deze bijzondere mijlpaal. Op 15 november 2019 is hier met de stad nogmaals bij stil gestaan met de lichtshow Hart van Zuid op het Twentekanaal.

Het opleverdossier met de aannemer is afgerond. Wel loopt er momenteel nog een ingebrekestelling. n.a.v. de monitoring van het water dat nog uit de ontwateringspunten van de brug stroomt.

Het project Boekelosebrug heeft vertraging opgelopen en is uiteindelijk te laat opgeleverd. Dura Vermeer is van mening dat de reden van de vertraging bij de gemeente ligt en stelt dat zij met recht aanspraak maakt op vergoeding van de vertragingsschade door de gemeente. Er zijn hierover vele overleggen in verschillende samenstellingen gevoerd. Dit heeft niet geleid tot de overtuiging bij de gemeente dat er sprake is van een terechte aanspraak. Dura Vermeer betwist dit en heeft op 24 januari 2020 een memorie van eis bij de Raad van Arbitrage voor de bouw ingediend. Daarmee heeft Dura Vermeer officieel een procedure aanhangig gemaakt. Wij wachten het verdere verloop van deze procedure af. Mocht de claim in dat kader onverhoopt worden toegewezen dan kan deze waarschijnlijk niet binnen de kaders van de grondexploitatie worden opgevangen.

Voor de maatregelen aan aanpalende infrastructuur (aansluiting Havenstraat) die als gevolg van de aanleg Laan Hart van Zuid noodzakelijk zijn, zijn middelen geraamd in de grondexploitatie Hart van Zuid. De uitvoering van deze maatregelen moeten op korte termijn ter hand worden genomen ten behoeve van de leefbaarheid van het gebied voor omwonenden en i.v.m. subsidiedeadlines.

HvZ Langeler Erve, EMGA, Hoofdinfra 1e fase

Van Wijnen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van EMGA Zuid en Langeler Erve, waarbij de gemeente zorgdraagt voor de inhoudelijke toetsing van de ontwikkelplannen en het bouw- en woonrijp maken van de locaties. Van Wijnen is verantwoordelijk voor het opstellen van een bouwplan en een stedenbouwkundig ontwerp voor respectievelijk Langeler Erve en EMGA-Zuid. Daarnaast moeten zij voor EMGA-Zuid ook een functioneel saneringsplan opstellen. Alle plannen worden door de gemeente getoetst en na akkoord kan de gemeente beide gebieden bouwrijp maken. We zijn voor de voortgang grotendeels afhankelijk van het tempo van Van Wijnen en de inhoudelijke kwaliteit van de ingediende plannen. Samen met het Supervisieteam wordt er hard aan getrokken om Van Wijnen langs de Laan Hart van Zuid het gewenste kwaliteitsbeeld te laten ontwikkelen. Dat is tot nu toe nog niet gelukt.

Het terrein EMGA Zuid is op 8 januari 2020, conform afspraken in de vaststellingsovereenkomst, geleverd aan Van Wijnen.

In het gemeentelijk woningbouwprogramma werd ervan uitgegaan dat in 2020 52 woningen in deelgebied Langeler Erve zouden worden opgeleverd en dat in 2021 55 woningen in deelgebied EMGA Zuid worden worden opgeleverd. Gelet op de geringe voortgang bij Van Wijnen verwachten wij hierin een vertraging van minimaal 1 jaar.

De werkzaamheden aan de Industriestraat en Lansinkesweg starten in maart 2020. Naar aanleiding van het aanbestedingsresultaat van de herinrichting van de Lansinkesweg/Industriestraat, dat beduidend lager ligt dan de raming die ten grondslag lag aan de kredietaanvraag, zal een deel van de dekkingsmiddelen die voor de herinrichting gereserveerd zijn, vrijvallen zodat deze middelen elders in het exploitatiegebied Hart van Zuid ingezet kunnen worden. Omdat de uitvoering nog moet starten, houden we daarbij (financiële) ruimte voor de dekking van onvoorziene kosten..

HvZ Lansinkveld

Van Wijnen heeft aangegeven deze locatie te zullen herontwikkelen binnen de vastgelegde kaders van het vigerende bestemmingsplan. Het is Van Wijnen echter nog niet gelukt een (haalbaar) ontwikkelplan op te stellen en bij de gemeente ter toetsing in te dienen. De gemeente is afhankelijk van het tempo van Van Wijnen. Gelet op de naderende afname (januari 2021) gaat dit tempo hopelijk omhoog. Voorbereiding op verkoop van deze locatie door de gemeente aan Van Wijnen in januari 2021 is binnen de gemeente in gang gezet.

HvZ Inrichting Industrieplein

De realisatie van dit project is afgerond en het plein is helemaal in gebruik genomen. Op 4 november is het plein feestelijke geopend. Eind december zijn alle bloembollen, planten en bomen aangeplant.

De verwachting is dat het project binnen de financiële kaders is uitgevoerd, maar er moet financieel nog worden afgewikkeld, waarbij subsidie en bijdragen van derden moeten worden afgerekend.

HvZ WTC Businessdistrict, Vereenigingsgebouw, Stationsplein incl. fietsenstalling

De kantoorunits in bouwdeel 6 zijn in de verhuur, maar de verhuur loopt terug, dit vraagt aandacht.

Verder loopt met Vincent Spikker het onderzoek om te kijken hoe het vliegwiel naar een definitieve ontwikkeling vormgegeven kan worden. De verdere uitwerking had in het vierde kwartaal van 2019 moeten uitmonden in een Nota van Uitgangspunten, die kon worden voorgelegd aan de raad. Als gevolg van de complexiteit van / en de verschillende vraagstukken verbonden aan de ontwikkeling van dit gebied is de planning hiervoor opgeschoven naar het 2e kwartaal 2020.

Het Vereenigingsgebouw is op 18 juli 2019 geleverd aan Infestos. Infestos heeft in het najaar achter de schermen gewerkt aan de voorbereiding van de start van de werkzaamheden. In januari 2020 is er gestart met de werkzaamheden.

Lange Wemen

Het project lange Wemen bestaat uit verschillende onderdelen, de aanleg van de openbare ruimte, de ontwikkeling van de horecawand en de herontwikkeling van het vastgoed naast Thiemsbrug.

De aanleg van de openbare ruimte is gekoppeld aan de bouw van het stadskantoor. De herinrichting van de openbare ruimte rondom het stadhuis/stadskantoor wordt wat betreft de kwaliteit gekoppeld aan het ontwerp van het project “Enschedesestraat binnenstad”. De middelen voor de inrichting van de openbare ruimte rondom het stadhuis/stadskantoor zijn inmiddels door de raad beschikbaar gesteld. De aannemer is inmiddels gestart met de werkzaamheden. Het parkeerterrein Kloosterhof is inmiddels gereed en in gebruik.

Wat betreft de ontwikkeling van de horecawand is AM-red bezig met de ontwikkeling van de plannen. Medio 2020 hopen zij hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

De gemeente heeft de panden van Ebenau gekocht. Deze worden medio 2020 gesloopt en de bouwrijpe grond zal vervolgens aan AM-red worden verkocht. Door technische problemen loopt de sloop enige vertraging op.

Over de herontwikkeling van het vastgoed op de locatie naast Thiemsbrug geven partijen aan bezig te zijn met de verkoop aan een derde partij. De gemeente heeft met goedkeuring van de eigenaren het Kloosterhof terrein tijdelijk ingericht als parkeerplaats. De partijen hebben hiermee ingestemd. De dekking voor de kosten van de aanleg van dit parkeerterrein komen uit een ander budget dan de grondexploitatie.

Veldwijk Noord

Delen van Veldwijk Noord – midden zijn nog in aanbouw of in ontwikkeling. Daar waar huizen gereed zijn, wordt door gemeente woonrijp gemaakt.

Met Welbions zijn ambtelijk principe afspraken gemaakt over het ontvlechten van de realisatieovereenkomst voor de deelgebieden noord en zuid. Bestuurlijke besluitvorming wordt voorzien in 2020. Dit heeft voor de gemeente positieve financiële gevolgen.

De ontwikkeling van de 2e woontoren bij het winkelcentrum is aanstaande. Welbions heeft principe afspraken met ontwikkelaar Ter Steege gemaakt dat zij de locatie koopt voor het ontwikkelen van de woontoren met circa 48 wooneenheden. Dit past binnen het vigerend bestemmingsplan.

Dalmeden

De afname van het kavel voor de CPO woningen in Kamers is vertraagd. Ook de start bouw van deze CPO woningen is iets vertraagd en wordt nu voorzien voor begin 2020.

De verkoop van de afzonderlijke kavels loopt volgens planning. De verkoop van de tweede fase in Meander Zuid wordt voorbereid.

Met de bewoners in Stromen zijn afspraken gemaakt over het plaatsen van nestkasten voor de steenuil. Nadat deze kasten zijn opgehangen zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van Stromen-Zuid hervat. De uitgifte van de kavels is daardoor iets vertraagd, maar dit heeft verder geen (financiële) gevolgen.

Broek

In 2019 zijn voor Broek Oost (Koopmans) en Broek Noordrand (BPD en Hegeman) overeenkomsten afgesloten met de bouwclaimhouders. Hierin is vastgelegd welke woningen (aantallen en typologieën) er nog gerealiseerd kunnen worden en welke planning daarbij gehanteerd wordt. Daarnaast zijn de stedenbouwkundige ontwerpen afgerond en ambtelijk vastgesteld. Voor beide locaties is sprake van deprogrammering van de reeds ingecalculeerde woningaantallen.

Voor Broek Oost is het nieuwe bestemmingsplan eind 2019 in voorbereiding genomen.

Marskant

Het project moet 4 jaar verder uitgefaseerd worden. Dit geeft een verslechtering van €230.000,- op eindwaarde en deze komt ten laste van de reserve grondexploitatie. Deze verslechtering wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de extra rentekosten en de kostenindexering. De fasering is grotendeels te wijden aan de complexiteit van de aansluiting tussen dit project en diverse direct aansluitende projecten. Hierin is communicatie met omwonenden en andere geïnteresseerden cruciaal. Hier wordt de nodige aandacht en tijd aan besteed.

Medaillon

Alle gemeentelijke kavels zijn verkocht en op één woning na zijn alle woningen inmiddels bewoond. Het woonrijp maken van de openbare ruimte, ter hoogte van de gemeentelijke kavels, is afrond. Dura Vermeer is bezig met plannen om de laatste delen op hun grond in te vullen. Het bestemmingsplan voor Medaillon is geactualiseerd, waarin het plan van Dura Vermeer voor 6 patiowoningen in deelgebied 1 is meegenomen. Door de nog uit te voeren bouwactiviteiten van Dura Vermeer wordt het project met een jaar verlengd. Er moeten daardoor extra plankosten gemaakt worden, de indexering over de kosten komt ten laste van het resultaat en er zullen extra herstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden voordat de openbare ruimte overgedragen kan worden. Afronding vindt plaats in 2021.

Gezondheidspark

De verkoopakte met de Nije stichting voor de boerderij aan de bruinsweg is gepasseerd. De eindwaarde van de grondexploitatie is verslechterd. Dit wordt met name veroorzaakt door de indexering en het uitfaseren van het project.

’t Rot / Landmanserve

In 2019 is het nieuwe natuurgrasveld van HVV Tubantia aangelegd. Het veld is eind 2019 opgeleverd en zal in goed overleg met HVV Tubantia in het voorjaar 2020 geleidelijk aan in gebruik worden genomen. In november 2019 is gestart met het bouwrijp maken van fase 2 en 3, waar we 33 kavels bouwrijp maken voor particuliere bouw. Er is een gevarieerd aanbod met mogelijkheden voor vrijstaande en twee-onder-één kap woningen. Start uitgifte zal starten in de eerste helft van 2020.

Bedrijventerreinen Hengelo

De interesse voor de terreinen is er, het blijft moeite kosten om de interesse om te zetten in opties en verkopen. De pfas- en stikstofdiscussies helpen daar niet bij. We zullen met de geformuleerde profielen voor de terreinen nadrukkelijker actief de markt moeten opzoeken om het gewenste uitgiftetempo vast te houden. Gesprekken met ondernemersverenigingen van bestaande en nieuwe terreinen zijn geïntensiveerd, om ook gezamenlijk strategie te kunnen bepalen. De gesprekken worden ook gebruikt om verbeteringen in gang te zetten op het vlak van fysieke omgeving, communicatie en economische structuur en eventueel voorstellen voor te bereiden voor herstructurering.

Stand van zaken Projecten - Investeringen

Enschedesestraat Binnenstad

Het project Enschedesestraat binnenstad is opgeleverd. De werkzaamheden zijn begin maart 2018 gestart en zijn afgerond in december 2019. Het doel was, doormiddel van de herinrichting van de openbare ruimte tussen het Drienerstraat en de Deldenerstraat de verblijfskwaliteit van het gebied te verbeteren waardoor het centrum van de binnenstad aantrekkelijker wordt. Dit doel is bereikt.

Het proces om te komen tot een breed gedragen ontwerp is tot stand gekomen via een participatieproces waarvoor de gemeente Okra landschapsarchitecten de opdracht heeft gegeven. Het project is binnen de gestelde kaders uitgevoerd.

Reconstructie Kuipersdijk

Conform planning is de Kuipersdijk vlak voor de bouwvakvakantie 2019 opengesteld voor alle verkeer. Op 24 juli 2019 was de officiële opening door gedeputeerde Bert Boerman en wethouder Gerard Gerrits. Aanplant van groen (bomen, hagen etc.) is in november gebeurd. Project is daarmee afgerond conform opdrachtkaders kwaliteit, tijd en geld.

Herhuisvesting ambtelijk apparaat

De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels per 1 november 2019 afgerond en er wordt gewerkt aan inrichting, nazorg en oplever- en naleverpunten. Ingebruikname van de nieuwe huisvesting per 3 februari 2020.

Rioolvervanging en reconstructie Deldenerstraat, deelgebied 1 + 2

De Deldenerstraat wordt opnieuw ingericht vanaf de Geerdinksweg tot de Langestraat, inclusief aanpassingen aan het Mitchamplein en de Marskant (tot Willemstraat). Het deel Bornsestraat-Oldenzaalsestraat tot Langestraat is in 2019 al gerealiseerd. Met de aanleg van vrijliggende fietspaden en een smallere rijbaan verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer. Goede inpassing van de fietssnelweg F35 op het Mitchamplein en Marskant maakt onderdeel uit van het project. Schoon regenwater sluit straks aan op een nieuwe blauwe ader die een aansluiting krijgt op de Berflobeek. Tevens versterken we de groenstructuur door aanplant van meer bomen. In 2019 is het ontwerp van deel Geerdinksweg-Tuindorpstraat definitief gemaakt, zodat begin 2020 gestart kan worden met de uitvoering. Ook zijn in 2019 de eerste schetsontwerpen gemaakt voor het deel Tuindorpstraat-Langestraat, inclusief Mitchamplein en Marskant. Uitvoering van dit gedeelte wordt verwacht in 2021.

Rioolvervanging en reconstructie Deldenerstraat, deelgebied 3

Het deel van de Deldenerstraat vanaf de Langestraat tot en met kruising Oldenzaalsestraat/ Bornsestraat is uitgevoerd. Het werk is binnen 4 maanden uitgevoerd, zodat e.e.a. gereed was vóór oplevering van de parkeerplaatsen op het Kloosterhofparkeerterrein en de ingebruikname van het stadhuis. Het restkrediet voldoet naar verwachting om kosten van de laatste werkzaamheden van de uitvoering en de nazorg te dekken.

Twentebad

Het einde van fase 3 komt in zicht. Dit betekent dat de meeste bouwkundige en installatie werkzaamheden zijn afgerond. Het resultaat mag er zijn gezien de reacties van de omliggende gemeenten en de bezoekers. Financieel lijkt het er ook op dat we het goed kunnen afsluiten. Mede doordat er tijdens het project goede keuzes zijn gemaakt die minder kosten met zich meebrachten, maar die niet ten koste van de kwaliteit zijn gegaan.

Tijdens het project bleek de wandafwerking en de tegelvloer van het wedstrijdbad in dusdanig slechte staat dat dit ook aan vervanging toe is. Met name de veiligheid (scherpe randen) en hygiëne (vuil) spelen hierin een belangrijke rol. Bij de start van het project in 2015 is hier geen rekening mee gehouden, maar nu blijkt dit toch noodzakelijk. We zijn op dit moment bezig om te onderzoeken wat de kosten hiervoor zijn en hoe deze kosten gedekt kunnen worden. Naar verwachting (schatting) zullen de kosten voor het renoveren van de perrons en wanden zo’n € 150.000 met zich meebrengen.

Exploitatieovereenkomsten

Hart van Zuid

Het woningbouwperspectief ‘Perspectief voor een gezonde woningmarkt’, dat 11 juli 2019 met de provincie Overijssel is ondertekend, biedt ruimte om volop in te zetten op de woningbouwontwikkeling in Hart van Zuid.

De partners in Hart van Zuid, EMGA Dikkers/ ICOON vastgoed, Van Wijnen, Lansinkveste, Etef Journée/Vincent Spikker B.V. en BOEI/Hazemeijer, staan klaar om aan de volgende fase van de gebiedsontwikkeling te beginnen. De afgelopen periode hebben wij samen met deze partijen in de zogenoemde ‘markttafel Hart van Zuid’ toegewerkt naar het gezamenlijk handelingsperspectief Hart van Zuid, welke op 15 november 2019 door alle partijen ondertekend is. Partijen leggen hierin op hoofdlijnen vast op welke wijze zij de komende jaren de verdere ontwikkeling van Hart van Zuid vorm willen geven. Daarbij focussen zij zich op de ontwikkeling van een gevarieerd woningbouwprogramma met een stedelijk karakter. Partijen willen een woonmilieu creëren dat nog niet te vinden is in Hengelo mede omdat er volop aandacht wordt gegeven aan:

  • Duurzaamheid en slimme toepassingen op gebied van mobiliteit;

  • Vasthouden en uitbouwen van de ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van het industrieel erfgoed;

  • Een gedifferentieerde wijk met aantrekkelijke woningen voor diverse groepen mensen.

Voor het project “Herontwikkeling Dikkersterrein” is op 17 juli 2019 de anterieure overeenkomst ondertekend. Inmiddels is gestart met het opstellen van het bestemmingsplan om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken. Met Vincent Spikker BV is een intentieovereenkomst voorbereid voor woningbouw op het terrein van ETEF Journée, welke begin 2020 is ondertekend. Deze gebieden kunnen als vliegwiel fungeren voor de verdere (woningbouw-)ontwikkeling in Hart van Zuid.

Badhuis - Ariënschool

Eind 2019 is Domain gestart met de verkoop van de appartementen. Er is veel animo voor de woningen. De sloop en saneringswerkzaamheden van het Badhuis en de Ariënsschool zijn gestart.

Er zijn onderhandelingen gevoerd met Domain over de aankoop van het sportveld.

Seahorse complex

Het bestemmingsplan Seahorse en het beeldkwaliteitsplan Woolderlanen zijn vastgesteld door de raad op 18 december 2018. Bewoners Woolderesweg hebben beroep aangetekend en een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Dit heeft de verdere uitvoering vertraagd. Zitting inzake de voorlopige voorziening is geweest. Het verzoek is door de RvS afgewezen. De hoofdzaak (het beroep) is behandeld op 4 september 2019. Beroep is ongegrond verklaard. Bestemmingsplan is onherroepelijk. De ontwikkelaar is begonnen met het bouwrijp maken. De omgevingsvergunning voor 79 woningen is aangevraagd.

Elisabethstraat

In augustus 2019 is het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk geworden. In het najaar heeft Plegt-Vos een omgevingsvergunning aangevraagd. Eind 2019 is deze verleend.

De bestekken voor het bouwrijp maken zijn goedgekeurd en het bouwrijp maken is door Plegt-Vos opgestart. Ontwikkelaar BEMOG heeft zich uit de VOF Elisahof teruggetrokken en hun contractpositie is overgenomen door Plegt-Vos (de andere ontwikkelaar uit de VOF). De financiële afspraken met de gemeente (over de vergoeding van de ambtelijke inzet) zijn volledig door Plegt-Vos overgenomen.

Vitens Locatie

In 2019 is door ontwikkelaar en gemeente gezamenlijk gewerkt aan een plan dat recht doet aan de contractueel gemaakte afspraken tussen gemeente en Ter Steege. De op dat plan gebaseerde ontwikkelcriteria zijn vastgesteld door de gemeenteraad op 3 september 2019. Het plan wordt juridisch vertaald in een bestemmingsplan.

Hengelose Es

Het woonrijp maken van de openbare ruimte door Koopmans rondom de gerenoveerde flats is nagenoeg afgerond en deze wordt begin 2020 opgeleverd.

Nagenoeg alle grondgebonden woningen in fase 1 zijn verkocht en de woningen worden opgeleverd en voor een deel al bewoond. Ook hier is door Koopmans gestart met woonrijp maken.

De grond voor de tweede fase grondgebonden woningen wordt momenteel door Koopmans bouwrijp gemaakt. Start verkoop wordt begin 2020 verwacht.

Projecten die in 2018 / 2019 afgerond zijn en worden afgesloten in 2020

HOV Hengelo – Enschede

Alle werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering zijn afgerond. In het kader van de nazorg zijn nog enkele herstelwerkzaamheden (inboet groen en verkeersschades) uitgevoerd. Het werk overgedragen aan Gildebor. De eindafrekening van de BDU subsidie vindt in 2020 plaats.

HOV Enschedesestraat

Alle werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering zijn afgerekend. Ook de nazorg inclusief herstelwerkzaamheden is afgerond. Uitgaande van het uitvoeringskrediet is er sprake van een onderschrijding van de geraamde kosten. De eindafrekening van subsidies (BDU en ontwikkelagenda) vindt in 2020 plaats.

Rioolvervanging Ketelstraat

Uit een rioolinspectie in het voorjaar van 2011 is gebleken dat het riool in de Ketelstraat, deel van de Weversweg en plein 1918 aan vervanging toe was. Daarnaast is de inrichting van de openbare ruimte in het plangebied verbeterd. Het projectgebied ligt in een beschermd stads- en dorpsgezicht, met als extra aandachtspunt het rijksmonument Plein 1918. Daarom zijn naast de bewoners, de monumentencommissie, Stichting Tuindorp, en de Natuur en Milieuraad betrokken bij het tot stand komen van dit plan. In overleg met alle belanghebbenden is een ontwerp gemaakt waarbij de monumentale bomen op Plein 1918 zijn behouden. Het onderzoek naar de gesteldheid van de bomen en de uitgevoerde trekproef gaven aan dat het mogelijk was om de bomen te behouden mits er voldaan zou worden aan de beschermende maatregelen zoals deze zijn weergegeven in het onderzoek en het rapport van de trekproef. De uitvoering is in het najaar van 2017 gestart en het project is augustus 2018 opgeleverd. Het project is tot augustus 2020 in de nazorgfase.

F35 Kuipersdijk - Centrumring

Het project is opgeleverd. Grijs en groen zijn overgedragen aan beheer met ingang van 01-01-2020. Het krediet wordt overschreden met een bedrag van € 129.000. Vanaf medio 2020 zal duidelijk zijn hoeveel de overschrijding op het krediet exact is. Vervolgens zal aan de raad een kredietvoorstel worden voorgelegd hoe dit te dekken.

Watertorenpark

Het project is klaar. De officiële opening was op 15 maart 2018. Formele overdracht van het project naar beheer / Gildebor moet nog plaatsvinden. Dit is gepland in januari/februari 2020.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd