5.1.2 Aantrekkelijke (binnen)stad

In 2019 is volop doorgewerkt aan de aanpak van de binnenstad. Met het voltooien van de herinrichting van de Enschedesestraat/Langestraat wordt de aanpak ook voor de Hengeloërs en de bezoekers van de binnenstad en ondernemers steeds beter zichtbaar. De commentaren op de herinrichting zijn zeer positief waarbij de inrichting van de “Kerktuin” eruit springt.

Er zijn het afgelopen jaar weer veel hooggewaardeerde evenementen uitgevoerd met ook extra evenementen zoals het zomer- en winterfestival.

Niet alles is echter conform verwachting verlopen. Het plan voor het Hijschgebouw op het Marktplein is te duur gebleken en daarvoor heeft de raad aangegeven dat er een nieuw plan voor moet komen met groot draagvlak van de samenleving. Mede naar aanleiding daarvan is een deel van het bestuur van de SCH afgetreden.

Algemeen
In 2019 is veel aandacht besteed om de herontwikkeling van de binnenstad onder de aandacht te brengen van de bezoekers. De website www.hengelo.nu is de gezamenlijke afzender van de gemeente, SCH en Hengelo Promotie die de ontwikkelingen in de Hengelose binnenstad in beeld brengt en verwoordt. De campagne “Hengelo Doet Het” is gelanceerd om de inwoners en bezoekers op visuele wijze in de binnenstad te laten ervaren dat de binnenstad vol in ontwikkeling is. Bijvoorbeeld: spandoeken op bouwhekken, posters in de Brinktoren, posters bij winkeliers achter de ruiten etc.. De website wordt samen met de SCH en Hengelo Promotie gevuld en heeft een steeds groter bereik. In 2019 is drie keer een papieren versie van een nieuwsbrief gemaakt die breed is verspreid. De derde nieuwsbrief is bovendien integraal opgenomen in het Hengelo’s Weekblad en dus verspreid in heel Hengelo. In de online marketing wordt zwaar ingezet op Instagram en Facebook.

Ondanks het aftreden van een deel van het SCH bestuur is de samenwerking met diverse partners en ondernemers in de stad versterkt mede in samenwerking met Inretail. Daarbij is het ook van groot belang dat er fysiek zaken zichtbaar worden waardoor het geloof in het versterken van de binnenstad toeneemt. De interne organisatie is op orde gebracht waarbij alle vier programmalijnen zijn bemenst en de onrustige periode bij Hengelo Promotie afgesloten met vernieuwende samenwerkingsafspraken.

Al met al ligt er een goede basis om de komende jaren de verbetering van de binnenstad voor iedereen beleefbaar te maken.

Aantrekkelijke binnenstad
Binnen de programmalijn aantrekkelijke binnenstad is een groot aantal werkzaamheden opgepakt. Zoals gemeld is het eerste grote herinrichtingsproject afgerond en opgeleverd. Samen met de winkeliers is dit gevierd met een rad van fortuin waarbij bezoekers tegoedbonnen konden winnen van de winkels en horecazaken in het werkgebied. Tevens is de herinrichting van het Burgemeester Jansenplein tot evenementenplein en de herinrichting van de omgeving Stadhuis in uitvoering genomen. Dit werk zal in zijn geheel medio 2020 gereed zijn.

Een andere belangrijke mijlpaal is de verwerving door de HMO van de Lambertuspassage met het doel om deze te slopen en daarmee een herontwikkeling mogelijk te maken ter versterking van het kernwinkelgebied, de Lambertusbasiliek vrij te zetten en ruimte te creëren voor meer groen en een aantrekkelijke openbare ruimte.

Tevens zijn verschillende woonprojecten voorbereid. De verkoop van de appartementen van het Badhuis is onder enorme belangstelling gestart, de Bataafse Kamp is verkocht ten behoeve van woningbouw en er is een vergunning verleend voor de ombouw van het V&D gebouw tot woningen. In de komende jaren zullen deze extra woningen voor meer klanten en reuring zorgen in de binnenstad.

In 2019 is veel energie gestoken in het plan voor de realisatie van het Hijschgebouw op het Marktplein. Door kwartiermaker Gerard Cornelisse is een aantrekkelijke culturele en commerciële invulling aangedragen. In de samenleving ontstond echter aanzienlijke weerstand tegen het plan vanwege de grote bouwmassa. Toen bleek dat het plan niet realiseerbaar was binnen het gestelde budget heeft de raad besloten om het project te stoppen en het college opdracht gegeven met een nieuw plan te komen.

Een belangrijke positieve impuls is de oplevering van het nieuwe Stadhuis. Dit zal in 2020 in gebruik worden genomen en zorgen voor meer bezoekers aan de binnenstad.

Tenslotte is een belangrijke stap gezet in de realisatie van de horecawand. Door de interventie van de gemeente is de impasse tussen verschillende partijen doorbroken en is duidelijk geworden dat restaurant De Beren zich zal gaan vestigen aan het evenementenplein.

Ondernemende binnenstad
Belangrijke acties die binnen deze programmalijn zijn uitgevoerd zijn het versterken van de acquisitie, implementeren van Wifi-tellingen, het opstellen van gebiedsprofielen van de nieuwe compacte binnenstad, voorbereidingen voor het koopstromenonderzoek 2020 en is de basis gelegd voor het opstellen van een bidbook.

De retailwereld is nog steeds erg in beweging. Middelgrote steden in Nederland zoals Hengelo hebben bovengemiddeld last van de druk op retail. Ook in 2019 zijn weer verschillende ketens in Nederland failliet gegaan. Slechts enkele daarvan hadden een vestiging in Hengelo waardoor de leegstand stabiel is gebleven. In samenwerking met bureau Vierders is in 2019 veel energie gestoken in het bewerken van retailers om Hengelo onder de aandacht te brengen. Daarnaast is er veel effort gestoken in gesprekken met winkeliers die willen verplaatsen en landelijke ketens die in Hengelo zijn gevestigd en mogelijk een vertrek overwegen. Gebleken is dat dit een kwestie van lange adem is. Hengelo heeft in de afgelopen jaren een negatief imago gekregen bij retailers, het duurt de nodige jaren voordat dit is omgedraaid. De uitvoering van de maatregelen zoals de herinrichting van de openbare ruimte geven voorzichtig het vertrouwen terug dat het tij gekeerd is. Ketens die nog niet zijn gevestigd en waarvoor Hengelo mogelijk interessant is, willen echter eerst zien dat dit een bestendige lijn is. In samenwerking met Vierders is ook gewerkt aan het opstellen van gebiedsprofielen. Deze gebiedsprofielen zijn een ondersteuning om samen met stakeholders gebiedgerichte keuzes te kunnen maken waardoor bijvoorbeeld gericht gezocht kan worden naar passende bedrijven. Hiermee is aangegeven waar het kernwinkelgebied is, waar het ondersteunend winkelmilieu zich kan ontwikkelen en de horeca en welke delen van de binnenstad kunnen te transformeren naar andere functies. Deze duidelijkheid is voor belangrijk voor onder meer investeerders omdat zij zich hiermee kunnen focussen op de gebieden waar de gemeente ook haar aandacht op gaat richten. Ook ontstaat hiermee een stimulans om op andere plekken te zoeken naar andere functies dan winkelen of horeca.

Vanaf medio 2019 zijn de wifi telpunten operationeel en worden tellingen verricht. De eerste gevalideerde resultaten daarvan zullen in het eerste kwartaal 2020 beschikbaar zijn.

Met het op orde komen van de basis en met input van bijvoorbeeld de gegevens uit de wifitellingen, het koopstromenonderzoek en de gebiedsprofielen is Hengelo Promotie gevraagd om een bidbook voor de binnenstad te maken. Dit zal in 2020 worden afgerond.

Bruisende binnenstad
Net als in 2018 is in 2019 veel energie gestoken in het faciliteren van de vele bestaande evenementen en in het versterken van de evenementenkalender. Tussen alle bouwwerkzaamheden door, konden de evenementen in de binnenstad ‘gewoon’ doorgaan. Dit betekende veel maatwerk, afstemming en inzet van alle betrokkenen. Extra middelen zijn vrijgemaakt voor de extra evenementen van het zomer/winterfestival onder het motto ‘Tijdens de verbouwing de winkel open’. Dit heeft ertoe geleid dat de IJsbaan weer een groot succes is geweest en ook andere extra evenementen met duizenden bezoekers de binnenstad hebben weten te vinden. Daarnaast heeft HeARTGallery met behulp van binnenstadsmiddelen extra culturele evenementen kunnen organiseren in de Binnenstad, kon de Week van de Amateurkunst doorgang vinden en is door gezamenlijke inzet de Nacht van Hengelo met inzet van vele partners in de stad “gered”.

Hierbij is ook veel aandacht gegaan naar het verbeteren van de structuur rondom de evenementen, zowel binnen de gemeente als bij de organisatoren. Daarmee is de situatie bij Hengelo Promotie gestabiliseerd en ligt er een goede basis om de komende jaren op voort te bouwen.

Bereikbare binnenstad
In het kader van bereikbare binnenstad heeft de focus gelegen op parkeren voor zowel fietsen als auto’s en op het opstarten van het integraal bereikbaarheidsonderzoek voor de binnenstad.

Voor het autoparkeren zijn verschillende maatregelen voorgesteld die door de raad zijn overgenomen. Twee hiervan zijn inmiddels geïmplementeerd, namelijk klantvriendelijk handhaven en het laten aansluiten van het betaald parkeren op maaiveld bij de winkelopeningstijden. Door technische problemen is de proef met shop and go nog niet in uitvoering.

Ten behoeve van het fietsparkeren is een behoefteonderzoek uitgevoerd. De voorgestelde maatregelen hieruit zullen zoveel mogelijk worden betrokken bij de fysieke herinrichtingsprojecten.

Oktober 2019 is bureau Goudappel Coffeng in opdracht van de gemeente gestart met het integraal bereikbaarheidsonderzoek. De resultaten hiervan worden medio 2020 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd